Phòng nghiệp vụ du lịch

06/04/2015

1 . Trưởng phòng:  Đỗ Hoàng Dương  ĐTCQ:0211.3696.212

2. Phó trưởng phòng:  Nguyễn Thị Bích Thủy ĐTCQ 02113.712.177

3. Phó trưởng phòng:  Nguyễn Văn Nghiên  ĐTCQ  02113.728.518

I. Vị trí và chức năng

Phòng Nghiệp vụ Du lịch là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Du lịch: Hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển du lịch; Hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1- Nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Sở xem xét và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc cụ thể hoá các chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch, vận chuyển du lịch, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác.

2- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới cơ sở lưu trú du lịch, quản lý các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, khu du lịch, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.
3- Quyết định xếp hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch khác theo quy định hiện hành.
4- Hướng dẫn thủ tục cấp, đổi và thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; thẩm định điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế; đặt chi nhánh, văn phòng đại diện du lịch trên địa bàn tỉnh.
5- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn du lịch; chuyên môn về nghiệp vụ cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác.
6- Hướng dẫn, tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của nhà nước; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch; các Bộ ngành liên quan và của Tỉnh đối với các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển du lịch, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú và môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh.
7- Hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.
8- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành pháp luật, chính sách trong hoạt động kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.
9- Thực hiện công tác thống kê, phân loại, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.
10- Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.
11- Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản được giao.
12- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lich giao.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: