Phòng quản lý Du lịch

09/11/2017

Trưởng phòng:  Đỗ Hoàng Dương  ĐTCQ:0211.3696.212 Email:duongdh@vinhphuc.gov.vn

 Phó trưởng phòng:  Lê Thị Thùy Lân

Email: lanlt@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng:  Nguyễn Văn Nghiên 

ĐTCQ  02113.728.518

Email: nghiennv@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý du lịch là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Sở xem xét và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc cụ thể hoá các chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch, vận chuyển du lịch, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác; quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh;

2. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới cơ sở lưu trú du lịch, quản lý các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, khu du lịch, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; các chương trình, dự án về Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chiến lược phát triển du lịch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch;

3. Quyết định xếp hạng từ 1 đến 3 sao cho khách sạn, làng du lịch; thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch khác theo quy định hiện hành;

4. Hướng dẫn thủ tục cấp, đổi và thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch;cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa; tổ chức thẩm định và cấp giấy phép xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch; thẩm định điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế; đặt chi nhánh, văn phòng đại diện du lịch trên địa bàn tỉnh;

5. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn du lịch; chuyên môn về nghiệp vụ cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác;

6. Hướng dẫn, tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của nhà nước; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch; các Bộ ngành liên quan và của tỉnh đối với các hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển du lịch, hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú và môi trường du lịch; Quy hoạch, phát triển tài nguyên Du lịch trên địa bàn tỉnh;

7. Hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh kinh doanh trong lĩnh vực du lịch;

8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành pháp luật, chính sách trong hoạt động kinh doanh lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh;

9. Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

10. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh;

11. Tổ chức lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận khu du lịch cấp quốc gia và cấp tỉnh; điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;

12. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển du lịch hoặc có liên quan đến du lịch theo quy định của pháp luật;

13. Thực hiện công tác thống kê, phân loại, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình hoạt động Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định;

14. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở;

15. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản được giao;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo: Phòng Quản lý du lịch có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

2. Biên chế: Biên chế của phòng do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của UBND tỉnh giao hàng năm.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của phòng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của nhà nước.

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: