Phòng Nghệ thuật

08/11/2017

Trưởng phòng: Hoàng Thị Huyền

ĐT: 0211. 3.862.506  

Email: huyenht@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Nghệ thuật là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước, định hướng phát triển hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu  Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn đối với hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp; điện ảnh; mỹ thuật; nhiếp ảnh triển lãm trên địa bàn tỉnh;

2. Đề xuất với Giám đốc Sở những vấn đề về phương hướng phát triển nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc Sở; chế độ chính sách, đào tạo và bồi dưỡng nghệ sĩ diễn viên của tỉnh;

 3. Là đơn vị thường trực Hội đồng nghệ thuật, Hội đồng Điện ảnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc thẩm định, đánh giá các tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở khi cần thiết; lập kế hoạch, thẩm định và chịu trách nhiệm duyệt các chương trình, kịch bản, tiết mục phục vụ nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nghệ thuật, báo cáo Hội đồng nghệ thuật xem xét phê duyệt thực hiện; nghiên cứu, tổ chức hội thảo chuyên đề liên quan đến bảo tồn và phát triển nghệ thuật; chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp các tài liệu tuyên truyền bằng tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương;

4. Tham mưu và xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Sở. Hướng dẫn thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5. Chủ trì tham mưu, thẩm định và thực hiện theo thẩm quyền các hoạt động: cấp phép, thu hồi giấy phép (nếu có) đối với các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; sản xuất, kinh doanh, lưu hành băng, đĩa (ghi âm, ghi hình) ca múa nhạc, sân khấu; quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở;

6. Quản lý, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh, sao chép tác phẩm mỹ thuật; quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức Hội thi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng; thi sáng tác tranh cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan tại địa phương quy định Pháp luật;

 7. Tham mưu Giám đốc Sở các biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, điện ảnh theo quy định của pháp luật;

8. Tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực nghệ thuật, sản xuất, kinh doanh, lưu hành băng, đĩa ca múa nhạc, sân khấu; quyền tác giả, quyền liên quan;

9. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước hoạt động nghệ thuật, điện hảnh đối với Phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh;

10. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan đối với các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; sản xuất, kinh doanh, lưu hành băng, đĩa (ghi âm, ghi hình) ca múa nhạc, sân khấu; các tác phẩm văn học nghệ thuật; tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với các tác phẩm quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

11. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành thanh tra; thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn học khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

12. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng với tác phẩm, cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương;

13. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng theo quy định;

14. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản được giao;

15. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo: Phòng Nghệ thuật có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

2. Biên chế: Biên chế của phòng do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của UBND tỉnh giao hàng năm.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của phòng; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của phòng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của Nhà nước.

Các tin đã đưa ngày: