Phòng Thể thao Thành tích cao

06/08/2015

1. Trưởng phòng:   Vũ Mạnh Hồng   ĐTCQ:0211.3 862.506

1. Vị trí và chức năng

Phòng Thể thao thành tích cao là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước về Thể thao thành tích cao; phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động phát triển thành tích các môn thể thao trong tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưư giúp lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch, đề án, tổ chức thực hiện về công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện tham gia huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt.

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng các văn bản về chế độ dinh dưỡng, chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên.

- Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

- Quản lý Nhà nước các liên đoàn, các hiệp hội, các hội thể thao, các cơ sở công cộng, dân lập, cá nhân hoạt động đào tạo vận động viên.

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quyết định phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

- Xây dựng kế hoạch, điều lệ và tổ chức các giải thể thao thành tích cao của tỉnh để tuyển chọn vận động viên bổ sung vào các đội tuyển sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Mở các lớp đào tạo bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài các môn thể thao cấp tỉnh.

- Tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao.

- nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển thành tích các môn thể thao.

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản được giao.

- Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 

Các tin đã đưa ngày: