Văn phòng

06/04/2016

1. Chánh Văn phòng: Hoàng Thị Huyền -  ĐT CQ 02113.862.508

2. Phó chánh Văn phòng:   Hoàng Thị Hồng Lĩnh  - ĐT CQ 02113.721.763

Vị trí chức năng:

Văn phòng Sở là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Sở trên tất cả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Giám đốc Sở phê duyệt.
2. Theo dõi tổng hợp hoạt động của các đơn vị để viết báo cáo tháng, quý, năm gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo quy định. Định chương trình giao ban tháng, năm của ngành...
3. Phối hợp, tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về hoạt động Văn hoá, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.
4. Tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Sở;
5. Quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản của Sở;
6. Trình Giám đốc Sở ban hành các quy định về thủ tục hành chính trong việc xử lý các công việc và quản lý công văn giấy tờ trong cơ quan;
7. Tổ chức thực hiện các mối quan hệ làm việc giữa Sở với các tổ chức đoàn thể;
8. Quản lý mạng Lan của Sở.
9. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch chương trình của Sở.
10. Quản lý cán bộ và tài sản của cơ quan.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

I. Bộ phận hành chính quản trị văn thư lưu trữ:
1. Tiếp nhận và trình lãnh đạo Sở ký công văn đi, đến theo quy định hiện hành.
2. Lưu trữ công văn giấy tờ, chỉnh lý tài liệu và nộp tài liệu lưu trữ hàng năm theo quy định của tỉnh.
3. Quản lý và cấp phát các loại giấy giới thiệu, công lệnh... thuộc thẩm quyền được giao.
4. Tổ chức công tác tiếp khách, đối nội, đối ngoại của cơ quan.
5. Quản lý thường xuyên và sửa chữa kịp thời các phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước và quản lý tài sản, kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định của Nhà nước.
6. Lập kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, các phương tiện, dụng cụ, nhà cửa phục vụ cho nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức.
7. Tổ chức bảo vệ cơ quan, phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định của Nhà nước.

II. Bộ phận tổng hợp:
1. Cán bộ tổng hợp được dự các cuộc họp của Sở và các cuộc họp với các phòng, các đơn vị trực thuộc ngành khi bàn đến các vấn đề thuộc phạm vi được phân công theo dõi. Sau cuộc họp thông báo các kết luận của Giám đốc Sở tới các đơn vị trực thuộc.
2. Soạn thảo báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, báo cáo tổng kết hàng năm để báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và các ngành, các đơn vị có liên quan.

III. Bộ phận thi đua - Khen thưởng:
1. Xây dựng các văn bản về công tác thi đua - Khen thưởng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở.
2. Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng ngắn hạn và dài hạn, trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.
3. Thực hiện phát động các phong trào thi đua và thực hiện các quy định về khen thưởng trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.
4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trong ngành:
- Chỉ đạo việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua của cụm thi đua, khối thi đua;
- Xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.
5. Phối hợp tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý cấp phát hiện vật khen thưởng; xác nhận các hình thức khen thưởng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.
6. Thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu, tư liệu có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Sở.

 

Các tin đã đưa ngày: