Văn phòng

07/11/2017

Chánh Văn phòng: Vũ Mạnh Hồng

 ĐT CQ 02113.862.508 

Email:hongvm@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh Văn phòng:  Nguyễn Quang Huy 

 ĐT CQ 02113.728.518

Email: huynq@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng là phòng tham mưu tổng hợp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.  

2. Có chức năng tham mưu Giám đốc Sở tổng hợp, xử lý thông tin, điều phối các hoạt động, đảm bảo các điều kiện làm việc của cơ quan; thực hiện quản trị hành chính, thi đua, khen thưởng và các hoạt động khác theo quyết định của Giám đốc Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Giám đốc Sở phê duyệt;

2. Theo dõi hoạt động của các phòng, ban, đơn vị để tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo quy định. Chuẩn bị nội dung chương trình giao ban tháng, quý, năm của ngành;

3. Phối hợp, tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động trong công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở;

4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát trình Giám đốc Sở ban hành và thực hiện các quy định về thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan xử lý các công việc và quản lý văn bản đi và đến trong cơ quan;

5. Quản lý, vận hành, sửa chữa mạng Lan và trang Website của Sở và tài sản của cơ quan; phụ trách toàn bộ nội dung công việc liên quan đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ;

6. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch chương trình của Sở;

7.  Lĩnh vực hành chính quản trị, văn thư lưu trữ:

a) Tiếp nhận và trình Giám đốc Sở xử lý công văn đi, đến theo quy định hiện hành.

b) Lưu trữ công văn giấy tờ, chỉnh lý tài liệu và nộp tài liệu lưu trữ hàng năm theo quy định của tỉnh.

c) Quản lý và cấp giấy giới thiệu, công lệnh... thuộc thẩm quyền được giao.

d) Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan.

đ) Tổ chức bảo vệ cơ quan, phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định.

8. Bộ phận tổng hợp:

a) Cán bộ tổng hợp tham dự các các cuộc họp của Sở và các cuộc họp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở khi có các nội dung thuộc phạm vi được phân công theo dõi. Sau cuộc họp, ban hành thông báo các kết luận của Giám đốc Sở tới các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

b) Tham mưu xây dựng báo cáo tháng, quý, 6 tháng, báo cáo tổng kết công tác của Sở, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan. Tổng hợp báo cáo các nội dung khác khi được phân công.

9. Bộ phận thi đua, khen thưởng:

a) Xây dựng các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở.

b) Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng, trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

c) Thực hiện triển khai các phong trào thi đua và thực hiện các quy định về khen thưởng trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

d) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trong ngành:

- Chỉ đạo việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua của cụm thi đua, khối thi đua.

- Xem xét, thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý cấp phát hiện vật khen thưởng; xác nhận các hình thức khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

10. Thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu, tư liệu có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Sở;

11. Thực hiện công tác cải cách hành chính, nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở;

12. Công tác tài chính và quản lý tài sản Văn phòng:

a) Xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gửi phòng Kế hoạch-Tài chính tổng hợp.

b) Theo dõi về số lượng và tình hình quản lý sử dụng tài sản, phương tiện làm việc; quản lý, điều hành phương tiện ô tô và đề xuất phương án sửa chữa, mua sắm tài sản hàng năm của các phòng quản lý nhà nước. Phối hợp và cử thành phần tham gia kiểm kê tài sản cố định hàng năm theo quy định.

c) Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và các quy định hiện hành về tài chính và quản lý tài sản văn phòng.

13. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Các tin đã đưa ngày: