Văn phòng

07/11/2017

1. Chánh Văn phòng: Vũ Mạnh Hồng -  ĐT CQ 02113.862.508  Email:hongvm@vinhphuc.gov.vn

2. Phó chánh Văn phòng:  Nguyễn Quang Huy  - ĐT CQ 02113.721.763 Email: huynq@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng là phòng tham mưu tổng hợp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.  

2. Có chức năng tham mưu Giám đốc Sở tổng hợp, xử lý thông tin, điều phối các hoạt động, đảm bảo các điều kiện làm việc của cơ quan; thực hiện quản trị hành chính, thi đua, khen thưởng và các hoạt động khác theo quyết định của Giám đốc Sở.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Sở; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

2. Theo dõi hoạt động của các phòng, ban, đơn vị để tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo quy định. Chuẩn bị nội dung chương trình giao ban tháng, quý, năm của ngành...

3. Phối hợp, tham gia tổ chức, triển khai các hoạt động trong công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, lĩnh vực xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về hoạt động Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

 

4. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát trình Giám đốc Sở ban hành và thực hiện các quy định về thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan xử lý các công việc và quản lý văn bản đi và đến trong cơ quan;

 5. Quản lý mạng Lan của Sở và tài sản của cơ quan;

6. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch chương trình của Sở;

7.  Lĩnh vực hành chính quản trị, văn thư lưu trữ:

a) Tiếp nhận và trình Giám đốc Sở xử lý công văn đi, đến theo quy định hiện hành;

b) Lưu trữ công văn giấy tờ, chỉnh lý tài liệu và nộp tài liệu lưu trữ hàng năm theo quy định của tỉnh;

c) Quản lý và cấp các loại giấy giới thiệu, công lệnh... thuộc thẩm quyền được giao;

d) Chủ trì, tổ chức thực hiện công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan;

đ) Tổ chức bảo vệ cơ quan, phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định;

 8. Bộ phận tổng hợp:

a) Cán bộ tổng hợp được dự các các cuộc họp của Sở và các cuộc họp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở khi bàn đến các vấn đề thuộc phạm vi được phân công theo dõi. Sau cuộc họp, thông báo các kết luận của Giám đốc Sở tới các phòng, đơn vị thuộc Sở;

b) Soạn thảo báo cáo tháng, quý, 6 tháng, báo cáo tổng kết hàng năm để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan;

9. Bộ phận Thi đua, Khen thưởng:

a) Xây dựng các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

b) Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng ngắn hạn và dài hạn, trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

c) Thực hiện triển khai các phong trào thi đua và thực hiện các quy định về khen thưởng trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

d) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị trong ngành:

- Chỉ đạo việc tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua của cụm thi đua, khối thi đua;

- Xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý cấp phát hiện vật khen thưởng; xác nhận các hình thức khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở,

10. Thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu, tư liệu có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Sở.

11. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách thủ tục hành chính; quản lý hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch.

12. Quản lý tài sản văn phòng:

a) Xây dựng dự toán thu- chi ngân sách nhà nước hàng năm (chi thường xuyên và chi nghiệp vụ) sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch khối quản lý nhà nước của Sở, báo cáo Giám đốc Sở phê duyệt;

b) Hướng dẫn các cá nhân, tập thể liên quan thực hiện quyết toán theo quy định; trình Giám đốc Sở quyết định về kinh phí theo phạm vi chức năng của Văn phòng Sở;

c) Quản lý tài chính, thực hiện công tác kế toán chi tiêu ngân sách của Văn phòng Sở được giao hàng năm (kể cả phần phát sinh bổ sung) theo quy định hiện hành; Kiểm tra, hướng dẫn thủ tục tài chính đối với các phòng thuộc Sở;

d) Theo dõi quản lý tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở; sửa chữa kịp thời các phương tiện làm việc, phương tiện thông tin liên lạc, điện, điện nước và kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định của nhà nước; lập kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, các phương tiện, dụng cụ, phòng làm việc phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức khối quản lý nhà nước;

e) Thực hiện công tác thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ công chức của khối quản lý nhà nước;

g) Thực hiện, kiểm tra việc thực thi quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở, theo quy định của pháp luật hiện hành;

13. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan;

14.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo: Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó chánh Văn phòng.

2. Biên chế: Biên chế cán bộ của Văn phòng do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của tỉnh giao hàng năm.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức và lao động hợp đồng của Văn phòng Sở trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của  pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: