Phòng quản lý Văn hóa

06/11/2017

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Tâm 

ĐT CQ 0211.3862 893

Email:tamntm@vinhphuc.gov.vn

 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý văn hoá là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa, quảng cáo, xuất nhập văn hóa phẩm trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý, phát triển dài hạn, ngắn hạn đối với các hoạt động thư viện và các loại hình dịch vụ văn hóa liên quan; văn hóa quần chúng; văn hóa dân tộc; tuyên truyền cổ động và quảng cáo thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh; 

2. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các loại hình dịch vụ văn hóa theo phân cấp: Quảng  cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm), karaoke, vũ trường; tham mưu đề xuất các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về dịch vụ văn hóa và quảng cáo trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở;

3. Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại địa bàn tỉnh; tham mưu Giám đốc Sở việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền của Sở ở các lĩnh vực: Thư viện, karaoke, vũ trường, quảng cáo, xuất nhập văn hóa phẩm, dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh; hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa các loại hình dịch vụ văn hóa liên quan; trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng trên địa bàn tỉnh;

4. Quản lý, hướng dẫn hoạt động chuyên môn đối với phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh về hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra  đối với các dịch vụ văn hóa, quảng cáo; hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh;

5. Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động karaoke, vũ trường, quảng cáo loại hình và các dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng, vui chơi giải trí nơi công cộng khác tại địa phương;

6. Là đơn vị thường trực Hội đồng khoa học của Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, có nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai và ứng dụng các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được Hội đồng khoa học tỉnh phê duyệt hàng năm và tham mưu, đề xuất nghiên cứu các công trình khoa học chuyên ngành.

 7. Giúp UBND tỉnh báo cáo định kỳ việc quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh và thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

8. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền hoạt động của ngành trên các phương tiện truyền thông (Website, Tạp san…) của Sở;

9. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản được giao;

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

11. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo: Phòng Quản lý văn hoá có 01 Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

2. Biên chế: Biên chế công chức của phòng do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của tỉnh giao.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của phòng; phân công nhiệm vụ cho công chức, lao động hợp đồng của phòng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của nhà nước.

 

Các tin đã đưa ngày: