Phòng xây dựng Nếp sống Văn hóa & Gia đình

06/04/2016

1. Trưởng phòng:               Quảng Đức Hạnh             - ĐTCQ : 0211.3728.519

2.Phó trưởng phòng:         Mai Bảo Hoa  - ĐTCQ:0211.3.847775

I. Vị trí chức năng:

Phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và gia đình là Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xây dựng nếp sống văn hoá trên địa bàn tỉnh. Quản lý Nhà nước về gia đình. Hướng dẫn thực hiện đảm bảo quyền bình đẳng và phòng chống bạo lực gia đình.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1- Tổ thư ký giúp Ban chỉ đạo Tỉnh - Sở là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, chỉ đạo hướng dẫn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

2- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch, xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh.
3- Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
4- Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, đơn vị văn hoá trên địa bàn tỉnh.
5- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh.
6- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về lĩnh vực gia đình để tổ chức thực hiện.
7- Hướng dẫn việc thực hiện và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch công tác về lĩnh vực gia đình.
8- Tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình.
9- Phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn về gia đình, thành lập các câu lạc bộ cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
10- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan biên tâp, cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình và các quy đinh khác của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng trong gia đình.
11- Chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.
12- Tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình thông qua chương trình giáo dục đời sống gia đình, gắn với phong trào xây dựng gia đình, làng, đơn vị văn hoá.
13- Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực gia đình và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.
14- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước đối với các dịch vụ công, hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc lĩnh vực gia đình.
15- Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch chương trình của Sở.
16- Quản lý cán bộ, tài sản của phòng.
17- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: