Phòng xây dựng Nếp sống Văn hóa & Gia đình

05/11/2017

 

Trưởng phòng:               Quảng Đức Hạnh     

     ĐTCQ : 0211.3728.519 

Email: hanhqd@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Mai Bảo Hoa

   ĐTCQ:0211.3.847775

Email: hoamb@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá và gia đình là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở trình UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, đề án, kế hoạch, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hướng dẫn thực hiện sau khi các văn bản được ban hành.

2. Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và Ban chỉ đạo “Công tác gia đình”của tỉnh. Chủ trì phối hợp với các sở,  ban,  ngành chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện.

3. Xây dựng quy chế quản lý, tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

4. Hướng dẫn tổ chức  thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, tổ dân phố và cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hoá trên địa bàn tỉnh;  

5. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chương trình xây dựng nông thôn mới hàng năm và dài hạn;

 6. Phối hợp hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước.

 7. Hướng dẫn, kiểm tra các nội dung hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở theo quy định.

8. Tham mưu Giám đốc sở và Ban chỉ đạo công tác gia đình, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực gia đình.

          9. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; Phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện hoạt động tư vấn về gia đình, thành lập các Câu lạc bộ, cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

10. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức các hoạt động truyền thông, bồi dưỡng kiến thức về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam.

11. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực gia đình và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở;

12. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công, hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc lĩnh vực gia đình;

13. Thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, tham mưu của phòng; thực hiện những nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch chương trình của Sở;

14. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

15. Quản lý cán bộ, tài sản của phòng theo quy định;

16. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo: Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình có Trưởng phòng và không quá 02 phó Trưởng phòng.

2. Biên chế: Biên chế của phòng do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của UBND tỉnh giao hàng năm.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của phòng; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của phòng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của nhà nước.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: