Thanh tra

06/04/2016

1. Chánh thanh tra: Ngô Văn Khoa                      ĐTCQ:0211.3.696.215

 2. Phó chánh thanh tra: Đặng Văn Quyết          ĐTCQ:02113.840.501

I -Trách nhiệm của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

1- Triển khai hoạt động thanh tra theo chương trình kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.
2- Tổ chức thường trực tiếp công dân, giúp Giám đốc Sở giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
3- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
4- Thực hiện nguyên tắc và trình tự thủ tục, thời hạn khi tiến hành thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn khác.
5- Thực hiện xử lý vi phạm hành chính khi các đối tượng tham gia kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch vi phạm, được quy định thẩm quyền tại pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002.
6- Thanh tra Sở và các cộng tác viên khi tiến hành thanh tra phải tuân theo pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hành vi và quyết định của mình.
7. Trước khi tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra được quy định tại điều 35 và điều 36 luật thanh tra.
8- Thanh tra viên khi tiến hành kiểm tra trực tiếp đột xuất đối tượng thanh tra (xét thấy hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức hoặc công dân thì phải xuất trình thẻ thanh tra viên cho đối tượng thanh tra được biết. Kết thúc kiểm tra, thanh tra viên phải báo cáo ngay với Chánh thanh tra Sở.
9- Tham mưu giúp Giám đốc Sở giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trả lời các kiến nghị của đối tượng thanh tra, của tổ chức, cá nhân khi Giám đốc Sở hoặc Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh yêu cầu.
10- Đề xuất với Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra viên, cán bộ thanh tra và các cộng tác viên thanh tra trong phạm vi quản lý và quan hệ của Sở.
11- Quản lý cán bộ và tài sản được giao.
12- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

II -Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc có nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành văn hoá, thể thao và du lịch.
1- Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện chức năng thanh tra hành chính.
a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
b) Thường trực tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền.
c) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quyết định về công tác thanh tra và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tạm đình chỉ các quyết định, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quyết định hành chính trái pháp luật của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
d) Kiến nghị Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác thanh tra.
e) Kiến nghị với Giám đốc Sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên chuyển công tác của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với cộng tác viên thanh tra, hoặc đang là đối tượng thanh tra. Nếu xét thấy việc thi hành quyết định gây trở ngại cho việc thanh tra đối với quyết định nói trên của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý. Đơn vị không thuộc Sở trực tiếp quản lý thì kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định.
g) Kiến nghị với Giám đốc Sở cảnh cáo, tạm đình chỉ công tác của cán bộ công chức thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có hành vi cản trở thanh tra hoặc không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra. Đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức do Sở trực tiếp quản lý thì kiến nghị Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc cấp có thẩm quyền quyết định.
h) Thực hiện các quyền hạn khác quy định tại các điều 50 luật thanh tra và điều 27 nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật thanh tra".

2- Nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.
a) Về lĩnh vực văn hoá:
- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trực tiếp việc chấp hành các quy định của Luật Di sản văn hoá ngày 29/6/2001, Luật Xuất bản ngày 03/12/2004, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005, Pháp lệnh về thư viện ngày 28/12/2000, Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16/11/2001. Đối với các đối tượng thanh tra trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về văn hoá, kinh doanh các dịch vụ văn hoá, bảo vệ khai thác, xử dụng phát triển tài nguyên, tài sản quốc gia trong lĩnh vực văn hoá.
- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 6/6/2006 của Chính phủ "Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá thông tin và các quy định khác hiện hành về xử lý vi phạm hành chính có liên quan.
b) Về lĩnh vực thể thao:
Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trực tiếp việc chấp hành các quy định của Luật thể dục thể thao, Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục thể thao và các quy định khác của Chính phủ về hoạt động thể dục - thể thao đối với các đối tượng, thanh tra trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về thể dục - thể thao.
- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định tại pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính năm 2002 và Nghị định số 141/2004/NĐ-CP ngày 01/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục - thể thao.
c) Về lĩnh vực du lịch:
- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trực tiếp việc chấp hành các quy định của luật du lịch, các chính sách pháp luật về du lịch đối với các đối tượng thanh tra trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về du lịch, kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo vệ khai thác sử dụng, phát triển tài nguyên, tài sản quốc gia trong lĩnh vực du lịch, xúc tiến hợp tác quốc tế về du lịch khách du lịch và các hoạt động du lịch khác.
- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được quy định trong pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ "về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch" và các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính khác có liên quan.
d) Kiểm tra xác minh, kết luận, kiến nghị hoặc có biện pháp xử lý khiếu nại tố cáo của đối tượng thanh tra hoặc công dân có liên quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

Các tin đã đưa ngày: