Thanh tra

04/11/2017

Chánh thanh tra: Lê Việt Hùng

                     ĐTCQ:0211.3.696.215 

Email: hunglv10@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh thanh tra: Lê Xuân Thủy

Email: ThuyLX3@vinhphuc.gov.vn

 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền trong hoạt động của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định, Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, tham mưu Giám đốc Sở tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng tham nhũng theo quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Sở. Thực hiện công tác quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các đối tượng thanh tra.

a) Các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

b) Các tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức và cá nhân là người nước ngoài) tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

c) Các tổ chức, cá nhân người Việt Nam tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch tại các tỉnh, thành phố trong nước, tại nước ngoài thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.

2. Nguyên tắc hoạt động

Khi tiến hành các hoạt động chuyên môn thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải tuân theo quy chế này và các quy định hiện hành về hoạt động thanh tra. Bảo đảm chính xác, trung thực kịp thời, khách quan, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch.

3. Địa vị pháp lý

1. Thanh tra Sở là cơ quan tham mưu việc cho Giám đốc Sở, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; sự chỉ đạo về nghiệp vụ công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có con dấu, tài khoản riêng.

4. Trách nhiệm của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Xây dựng Kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và triển khai thực hiện công tác thanh tra theo chương trình kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

2. Tổ chức thường trực tiếp công dân, giúp Giám đốc Sở giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3. Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện việc phòng chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở.

4. Thực hiện nguyên tắc và trình tự thủ tục, thời hạn khi tiến hành thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của Luật thanh tra, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn khác.

5. Thực hiện xử lý vi phạm hành chính khi các đối tượng tham gia kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo vi phạm, được quy định thẩm quyền tại Luật số 15/2012/QH13 của Quốc hội về xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012.

6. Thanh tra Sở và các cộng tác viên thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi tiến hành thanh tra phải tuân theo pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hành vi và quyết định của mình.

7. Trước khi tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra được quy định tại Điều 35 và Điều 36 Luật thanh tra.

8. Thanh tra viên khi tiến hành kiểm tra trực tiếp đột xuất đối tượng thanh tra (xét thấy hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức hoặc công dân) thì phải xuất trình thẻ thanh tra viên cho đối tượng thanh tra được biết. Kết thúc kiểm tra, thanh tra viên phải báo cáo ngay với Chánh thanh tra Sở.

9. Tham mưu Giám đốc Sở giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trả lời các kiến nghị của đối tượng thanh tra, của tổ chức, cá nhân khi Giám đốc Sở, Thanh tra tỉnh hoặc Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu.

10. Đề xuất với Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thanh tra viên, công chức thanh tra và các cộng tác viên thanh tra trong phạm vi quản lý và quan hệ của Sở.

11. Quản lý cán bộ và tài sản được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc Sở giao.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành văn hoá-gia đình, thể dục thể thao, du lịch và quảng cáo.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện chức năng thanh tra hành chính

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

b) Thường trực tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Tạm đình chỉ các quyết định, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quyết định hành chính trái pháp luật của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định tài chính khác theo thẩm quyền tại Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở khi phát hiện hoặc nghi ngờ có sai phạm.

d) Kiến nghị Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác thanh tra.

e) Kiến nghị với Giám đốc Sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định kỷ luật, thuyên chuyển công tác của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với cộng tác viên thanh tra, hoặc đang là đối tượng thanh tra. Nếu xét thấy việc thi hành quyết định gây trở ngại cho việc thanh tra đối với quyết định nói trên của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý. Đơn vị không thuộc Sở trực tiếp quản lý thì kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định.

g) Kiến nghị với Giám đốc Sở cảnh cáo, tạm đình chỉ công tác của cán bộ, công chức thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có hành vi cản trở thanh tra hoặc không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra. Đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị do Sở trực tiếp quản lý thì kiến nghị Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc cấp có thẩm quyền quyết định.

h) Thực hiện các quyền hạn theo quy định từ Điều 43 đến Điều 50 Luật thanh tra và từ Điều 19 đến Điều 31 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật thanh tra và các quy định khác của pháp luật về thanh tra hành chính.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn khi thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

2.1. Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Văn hoá- gia đình:

a) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể (di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, bảo tàng); điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; điều kiện hành nghề tu bổ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

b) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất phim; phát hành phim; phổ biến phim.

c) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật:

- Về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh; tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu; tác phẩm phái sinh;

- Về quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn; bản ghi âm, ghi hình; chương trình phát sóng; tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa;

- Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo có yếu tố nước ngoài theo thẩm quyền.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động thư viện.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động mỹ thuật; nhiếp ảnh; triển lãm.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội; hoạt động vũ trường; hoạt động karaoke; hoạt động trò chơi điện tử (trừ trò chơi điện tử trên mạng).

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa-gia đình.

2.2. Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Thể dục thể thao:

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thể dục, thể thao quần chúng.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thể thao thành tích cao; thể thao chuyên nghiệp.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cơ sở thể thao; điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thể dục, thể thao của các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động thể dục, thể thao.

 2.3. Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Du lịch:

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh đại lý lữ hành.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hướng dẫn du lịch.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch.Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo của ngành tại địa phương theo quy định hiện hành.

2.4. Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực quảng cáo:

Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo của ngành tại địa phương theo quy định.

2.5. Kiểm tra xác minh, kết luận, kiến nghị hoặc có biện pháp xử lý khiếu nại tố cáo của đối tượng thanh tra hoặc công dân có liên quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo.

6. Thẩm quyền của thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khi thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

2. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được chuyển hồ sơ vụ việc thanh tra đến các cơ quan pháp luật có thẩm quyền để xử lý hình sự nếu xét thấy hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra có dấu hiệu tội phạm.

7. Tổ chức biên chế của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Biên chế bộ máy của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Giám đốc Sở quyết định.

Thanh tra Sở có Chánh thanh tra, không quá 02 Phó Chánh thanh tra, công chức thanh tra và thanh tra viên.

2. Chánh Thanh tra Sở phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về mọi hoạt động thanh tra trong phạm vi thẩm quyền của mình.

Tổ chức phân công nhiệm vụ công tác cho Phó Chánh thanh tra, thanh tra viên,  công chức thanh tra theo hướng tinh gọn, hiệu quả đảm bảo duy trì ổn định mọi hoạt động của thanh tra đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phó chánh thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ giúp Chánh thanh tra Sở, điều hành công việc của thanh tra Sở khi Chánh Thanh tra Sở đi vắng và phải chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chánh thanh tra, các Phó Chánh thanh tra Sở, thanh tra viên thực hiện theo các quy định của Luật thanh tra và quy định về phân cấp tổ chức cán bộ của UBND tỉnh.

4. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được mời cộng tác viên thanh tra tham gia công tác thanh tra, việc mời cộng tác viên thanh tra phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở. Đối với cộng tác viên thanh tra ngoài ngành văn hoá, thể thao và du lịch phải được sự đồng ý bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan quản lý cộng tác viên thanh tra.

5. Thanh tra Sở được cấp trang, phương tiện và kinh phí, phụ cấp thanh tra viên được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên.

6. Nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc lập dự toán được quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2015/TTLT-BTC-TTCP ngày 12/5/2015 liên Bộ Tài chính- Thanh tra Chính phủ về việc chế độ quản lý, cấp phát trang phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan thanh tra Nhà nước.

8. Quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch

1. Khi phát hiện vi phạm hành chính, Thanh tra viên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có quyền yêu cầu đương sự đối tượng thanh tra đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính, kịp thời lập biên bản theo mẫu quy định và lập thành 03 bản, 01 bản chuyển cho người vi phạm, 01 bản chuyển cho người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt (trừ trường hợp người lập biên bản có thẩm quyền xử phạt), 01 bản lưu hồ sơ vụ việc.

2. Việc lập biên bản và ra quyết định xử phạt được thực hiện theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

9. Quy định về trực và tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và chế độ làm việc

1. Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo luật khiếu nại tố cáo ngày 2/2/1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

2. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức phân công công chức trực tại trụ Sở cơ quan theo lịch tiếp công dân hàng tuần.

3. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện chế độ làm việc dự họp theo các quy định trong quy chế làm việc của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

10. Quy định về quản lý tài chính đối với các khoản tiền nộp phạt của đối tượng thanh tra

1. Thủ tục phạt tiền và thời hạn phạt tiền được thực hiện theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

2. Toàn bộ khoản tiền nộp phạt được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

3. Đối tượng vi phạm trực tiếp nộp tiền phạt tại kho Bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc và tuân theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi bản sao chứng từ nộp tiền vào hồ sơ thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

4. Quá thời hạn đối tượng thanh tra không nộp tiền phạt bị xử phạt theo các quy định của pháp luật. Nếu đối tượng vi phạm cố ý trì hoãn, trốn tránh thi hành quyết định xử phạt. Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có quyền ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

11. Quy định về mối quan hệ công tác của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc

1. Quan hệ công tác giữa Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

a) Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thanh tra Sở có trách nhiệm báo cáo Thanh tra Bộ về chương trình, kế hoạch công tác thanh tra hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định.

b) Thanh tra Sở phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức thực hiện thanh tra chuyên đề, thanh tra diện rộng về vấn đề có liên quan theo yêu cầu của Thanh tra Bộ.

2. Quan hệ công tác giữa Thanh tra Sở và Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

a) Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh về hoạt động thanh tra hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

b) Hàng tháng, quý, năm Thanh tra Sở có trách nhiệm báo cáo Thanh tra tỉnh   chương trình, kế hoạch công tác, kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kết quả công tác thanh tra theo quy định của Thanh tra tỉnh.

c) Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện các mối quan hệ công tác khác theo quy định của Luật thanh tra và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi thành một số điều của Luật thanh tra.

3. Quan hệ công tác của Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với các đơn vị trực thuộc của Sở.

Thanh tra Sở phối hợp với Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý Nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch, công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị và hướng hướng dẫn các đơn vị giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền.

4. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh tra Sở khi Thanh tra Sở tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của ngành.

5. Quan hệ giữa Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với Thanh tra nhân dân của các đơn vị thuộc Sở được thực hiện theo Luật Thanh tra và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi thành một số điều của Luật thanh tra.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: