Phòng nghiệp vụ Thể dục thể thao

06/04/2015

1. Trưởng phòng: Phan Hữu Hảo             ĐTCQ : 0211.3.860.722

2. Phó Trường phòng: Đường Anh Đào

I. Vị trí và chức năng

Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước về sự nghiệp thể dục thể thao quần chúng trong tỉnh Vĩnh Phúc.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu đề xuất những chủ trương, nội dung, biện pháp và Xây dựng Kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng. Hướng dẫn các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội thực hiện kế hoạch về thể dục thể thao ở mọi tầng lớp, mọi đối tượng tự nguyện trong nhân dân.

2. Xây dựng các văn bản pháp quy, các quy định, điều lệ có liên quan đến hoạt động thể dục thể thao quần chúng trình tỉnh; lãnh đạo Sở phê duyệt ban hành và hướng dẫn thực hiện sau khi được duyệt.
3. Phối hợp tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ, huấn luyện viên; Hướng dẫn viên, trọng tài cho các ngành, các huyện, thành, thị, và các câu lạc bộ thể dục thể thao tự nguyện trong tỉnh.
4. Tổ chức phối hợp thực hiện các chương trình công tác thể dục thể thao liên tịch với các ngành.
5. Tuyển chọn và tập huấn các đội tuyển tham gia các giải thể thao quần chúng trong tỉnh, khu vực và toàn quốc.
6. Xây dựng hệ thống và chương trình thi đấu thể dục thể thao trong tỉnh, trực tiếp điều hành các hoạt động thể dục thể thao quy mô toàn tỉnh; khu vực và quốc gia (được uỷ quyền).
7. Quản lý kế hoạch về thể thao thành tích cao. Tham gia công tác tuyển chọn và chỉ đạo chuyên môn các đội tuyển thể thao của tỉnh.
8. Theo dõi, hỗ trợ các liên đoàn thể thao tổ chức các hoạt động của liên đoàn. Cử cán bộ chuyên môn của phòng tham gia vào cơ quan thường trực của liên đoàn.
9. Tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở về cơ sở vật chật, trang thiết bị phục vụ cho phong trào thể dục thể thao nâng cao thành tích thể thao.
10. Quản lý các cơ sở tập luyện thể dục thể thao. Thẩm định và cấp giấy phép mở các lớp thể dục thể thao cho cá nhân và các tổ chức có yêu cầu.

11. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

12. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản được giao.

13. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: