Phòng quản lý Thể dục thể thao

03/11/2017

 

Trưởng phòng: Phan Hữu Hảo 

ĐTCQ : 0211.3.860.722  

Email: haoph@vinhphuc.gov.vn

Phó Trường phòng: Đường Anh Đào

Email: Daoda@vinhphuc.gov.vn

    

 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý Thể dục thể thao là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về sự nghiệp thể dục thể thao quần chúng; quản lý nhà nước về Thể thao thành tích cao; phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động phát triển thành tích các môn thể thao của tỉnh Vĩnh Phúc.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu đề xuất những chủ trương, nội dung, biện pháp và xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch về phát triển thể dục thể thao ở mọi tầng lớp, mọi đối tượng tự nguyện trong nhân dân sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện về công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và tham gia huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật;

3. Giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

4. Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu ban hành điều lệ và tổ chức thực hiện các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

5. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành một số văn bản quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí tại địa phương;

6. Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;

7. Xây dựng Kế hoạch tuyển chọn, huấn luyện, biểu diễn, tham gia thi đấu các môn thể thao dân tộc, thể thao quần chúng do trung ương tổ chức;

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao tại địa phương;

9. Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương;

10. Xây dựng Kế hoạch, đề xuất Giám đốc Sở hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao cho cơ sở, tạo điều kiện phát triển thể thao quần chúng;

          11. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

12. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

13. Tham mưu các chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao theo quy định hiện hành;

14. Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể hoạt động thể thao theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

15. Tham mưu Giám đốc Sở ban hành quyết định phong đẳng cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

16. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng theo quy định;

17. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản được giao;

18. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở;

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo: Phßng Quản lý ThÓ dôc thÓ thao cã Tr­ëng phßng và không quá 02 Phã tr­ëng phßng.

2. Biên chế: Biên chế của phòng do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của UBND tỉnh giao hàng năm.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của phòng; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của phòng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của nhà nước.

 

Các tin đã đưa ngày: