Phòng kế hoạch - Tài chính

29/07/2015

1.Trưởng phòng: Bà Phạm Kiều Oanh ĐT: 0211.3.847.219

1. Vị trí chức năng:
Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Giúp lãnh đạo Sở quản lý tài chính, tài sản của ngành và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh. Hướng dẫn kiểm tra các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sử dụng đúng có hiệu quả ngân sách do HĐND, UBND tỉnh giao hàng năm và huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất trong toàn ngành đáp ứng nhiệm vụ...

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch, dài hạn và ngắn hạn ở địa phương.
2. Xây dựng dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước của Văn phòng Sở; Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán thu chi ngân sách Nhà nước hàng năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính; Tổng hợp dự toán ngân sách toàn ngành trình Giám đốc Sở để gửi trình các cơ quan cùng cấp trình lên UBND, HĐND tỉnh quyết định.
3. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định, quản lý, cấp phát, điều chỉnh các nguồn vốn.
4. Hướng dẫn lập quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, kiểm tra việc quản lý, việc thực hiện quyết toán ngân sách của các đơn vị; Thẩm định báo cáo quyết toán Thu -Chi ngân sách Nhà nước của các đơn vị.
5. Tổng hợp cân đối và xây dựng kế hoạch phân phối vật tư, thiết bị của ngành cho các đơn vị trực thuộc.
6. Tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính của toàn ngành, phân tích số liệu thống kê các hoạt động của ngành để giúp cho sự chỉ đạo và thực hiện các chế độ báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
7. Quản lý và theo dõi nguồn vốn xây dựng cơ bản; các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư mang tính chất XDCB.
8. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch chương trình của Sở.
9. Quản lý cán bộ và tài sản được giao.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

3. Tổ chức và biên chế:
1. Lãnh đạo phòng:
Có Trưởng phòng và phó Trưởng phòng:
- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và toàn bộ hoạt động của phòng.
- Phó Trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ quyền điều hành các hoạt động của phòng.
2. Biên chế:
Biên chế cán bộ của phòng do Giám đốc Sở quyết định giao trong tổng biên chế của tỉnh giao hàng năm.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của phòng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của Nhà nước.

 

Các tin đã đưa ngày: