Phòng kế hoạch - Tài chính

10/11/2017

Trưởng phòng: Bà Phạm Kiều Oanh

ĐT: 0211.3.847.219

Email:oanhpk@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Trịnh Hồng Kỳ Email:KyTH@vinhphuc.gov.vn

 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch-Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch; quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, kế toán và thu khác của ngân sách nhà nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc xây dựng chương trình,  kế hoạch dài hạn, 05 (năm) và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch của ngành, tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Chủ trì, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc Sở trong việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; tổng hợp dự toán ngân sách của sở;

3. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách và điều chỉnh dự toán hàng năm đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Sở, trình Giám đốc Sở và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

4. Tổ chức thẩm định báo cáo quyết toán tài chính thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị dự toán; hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

5. Tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của toàn ngành;

6. Quản lý nguồn kinh phí ngân sách và sự nghiệp của Sở, hướng dẫn các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách của các phòng tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ; chấp hành đúng quy định của pháp luật kế toán, thống kê và thực hiện công khai ngân sách;

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của nhà nước về việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các đơn vị trực thuộc Sở, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;

8. Phối hợp và thống nhất ý kiến bằng văn bản với các đơn vị liên quan trong việc tham mưu Giám đốc Sở quyết định tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ đối với những người làm công tác kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở;

9. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở. Chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

10. Quản lý cán bộ, công chức của phòng theo phân cấp và tài sản được giao;

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.

 

Các tin đã đưa ngày: