Phòng kế hoạch - Tài chính

10/11/2017

Trưởng phòng: Bà Phạm Kiều Oanh ĐT: 0211.3.847.219 Email:oanhpk@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Trịnh Hồng Kỳ Email:KyTH@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Khổng Thị Mai Lan Email:lanktm@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Kế hoạch-Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Giúp Giám đốc Sở quản lý tài chính, tài sản của ngành và thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chiến lược của ngành về các lĩnh vực văn hóa,  thể thao,  du lịch và gia đình  trên địa bàn, trình UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

2. Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của ngành và của các đơn vị trực thuộc.

3. Tham mưu Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trong ngành xây dựng: Kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trình UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự án đúng kế hoạch, tiến độ và theo quy định của pháp luật;

4. Tham mưu Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, dự toán ngân sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên giao cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong từng năm, từng thời kỳ, giai đoạn và công việc cụ thể;

5. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tài chính - kế toán của các đơn vị trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính; tổng hợp dự toán ngân sách toàn ngành trình Giám đốc Sở gửi các cơ quan cùng cấp trình UBND, HĐND tỉnh quyết định;

6. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán, kế hoạch ngân sách được nhà nước do HĐND, UBND tỉnh giao hàng năm; việc thu chi tài chính, thực hiện nghĩa vụ ngân sách, thanh toán công nợ; kiểm tra, quản lý, thực hiện quy định của nhà nước về việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các đơn vị thuộc Sở; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

7. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định, quản lý, cấp phát, điều chỉnh các nguồn vốn;

8. Hướng dẫn lập quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, kiểm tra việc quản lý, việc thực hiện quyết toán ngân sách của các đơn vị; quản lý, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngành theo quy định của pháp luật; thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của các đơn vị;

9. Tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính của toàn ngành, phân tích số liệu thống kê các hoạt động của ngành để giúp cho sự chỉ đạo và thực hiện các chế độ báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;

10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch chương trình của Sở;

11. Phối hợp và thống nhất ý kiến bằng văn bản với các đơn vị liên quan trong việc tham mưu Giám đốc Sở quyết định tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với những người làm công tác kế toán của các đơn vị thuộc Sở;

12. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản được giao;

13. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở;

14. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo: Phòng Kế hoạch-Tài chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng

2. Biên chế: Biên chế của phòng do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của UBND tỉnh giao hàng năm.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của phòng; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của phòng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của nhà nước.

 

Các tin đã đưa ngày: