Phòng Quản lý di sản văn hóa

10/11/2017

Trưởng phòng: Ngô Văn Khoa 

ĐT: 0211.  3847 416 

Email: khoanv@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng Lĩnh Email:LinhHTH@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý di sản văn hóa là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, đề án, chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa ở địa phương sau khi được phê duyệt. Tham mưu tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa;

3. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn cho người Việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

4. Tham mưu việc quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

5. Tiếp nhận, thẩm định kết quả tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử-văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

6. Tham mưu thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

7. Tham mưu thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

8. Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

9. Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

10. Tham mưu tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;

11. Tham mưu xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương;

12. Là cơ quan thường trực Hội đồng di sản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có nhiệm vụ thẩm định và xét công nhận xếp hạng di tích lịch sử; thụ lý, thẩm định hồ sơ và cấp phép tổ chức lễ hội truyền thống theo quy định;

13. Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa của tỉnh; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về di sản đối với phòng Văn hóa -Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;

14. Đề xuất các hoạt động vinh danh, khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật;

15. Tham mưu tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh;

16. Tham mưu giúp Giám đốc sở lập hồ sơ trình UBND tỉnh thực hiện việc đặt tên, đổi tên đường phố, công viên, quảng trường và công trình văn hóa;

17. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch của Sở. Chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

18. Quản lý công chức của phòng theo phân cấp và tài sản được giao;

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

Các tin đã đưa ngày: