Phòng Quản lý di sản văn hóa

10/11/2017

Trưởng phòng: Lê Việt Hùng  ĐT: 0211.  3847 416  Email: hunglv10@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Hồng Lĩnh Email:LinhHTH@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý di sản văn hóa là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, đề án, chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; tham mưu giúp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa ở địa phương sau khi được phê duyệt; tổ chức, chỉ đạo các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản văn hóa:

3. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

4. Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

5. Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử -văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương;

6. Thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

7. Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

8. Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

9. Thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

10. Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;

11. Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương.

12. Là cơ quan thường trực Hội đồng di sản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có nhiệm vụ thẩm định và xét công nhận xếp hạng di tích lịch sử; thụ lý, thẩm định hồ sơ và cấp phép tổ chức lễ hội truyền thống theo quy định;

13. Tham mưu giúp Giám đôc sở tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa của tỉnh; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước về di sản đối với phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh;

14. Đề xuất các hoạt động vinh danh, khen thưởng và kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật;

15. Tổ chức và quản lý hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh;

16. Tham mưu giúp Giám đốc Sở lập hồ sơ trình UBND tỉnh thực hiện việc đặt tên, đổi tên đường phố, công viên, quảng trường và công trình văn hóa; tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật;

17. Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân lĩnh vực di sản văn hóa, hướng dẫn hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa theo quy định của pháp luật;

18. Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực quản lý của phòng; thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở;

19. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng theo quy định;

20. Quản lý cán bộ, công chức của phòng và tài sản được giao;

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo: Phòng Quản lý di sản văn hóa gồm Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng

 2. Biên chế: Biên chế của phòng Quản lý di sản văn hóa do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của UBND tỉnh giao hàng năm.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của phòng; phân công nhiệm vụ công chức, lao động hợp đồng của phòng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của nhà nước.

 

Các tin đã đưa ngày: