Tổ chức - Pháp chế

10/11/2017

Trưởng phòng: Đỗ Hải Phong 

ĐTCQ: 0211. 3.727.378  Email:Phongdh@vinhphuc.gov.vn

Phó trưởng phòng: Phạm Lê Ngọc

  ĐTCQ: 0211. 3.727.379 Email:ngocpl@vinhphuc.gov.vn

 1. Vị trí và chức năng

1. Phòng Tổ chức - Pháp chế là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, bao gồm các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp; cán bộ công chức, viên chức; lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện công tác pháp chế quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu xây dựng đề án, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng Đề án và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp.

3. Tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định.

4. Xây dựng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo theo giai đoạn và bổ sung quy hoạch lãnh đạo hàng năm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, tiếp nhận, thuyên chuyển công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, số lượng người làm việc và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo quy định.

7. Xây dựng cơ cấu và thực hiện tuyển dụng viên chức theo quy định.

8. Thực hiện các chế độ lương; ngạch công chức, hạng viên chức.

9. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại; chế độ chính sách về nghỉ hưu, thôi việc, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

10. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

11. Phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra về thực hiện chế độ chính sách tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị trực thuộc Sở.

12. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

13. Là đầu mối thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham mưu xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế đánh giá và phân loại CB,CC,VC và tổ chức triển khai, báo cáo hàng năm về việc thực hiện quy chế;

14. Xây dựng và triển khai Kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính: Thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tham mưu Giám đốc chỉ đạo thực hiện đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hoá công sở và ứng dụng công nghệ tin học phục vụ hoạt động quản lý hành chính của Sở theo quy định;

15. Công tác xây dựng pháp luật:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của HĐND, UBND tỉnh; chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh;

b) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác theo sự phân công của Giám đốc Sở;

16. Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 17. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan; định kỳ 6 tháng, hàng năm kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo Sở Tư pháp;

18. Tham mưu Giám đốc Sở việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật;

19. Chủ trì, tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật;

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

21. Quản lý cán bộ và tài sản được giao cho phòng;

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo: Phòng Tổ chức - Pháp chế có Trưởng phòng và không quá 02 phó Trưởng phòng.

2. Biên chế: Biên chế cán bộ của phòng do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế của tỉnh giao hàng năm.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của phòng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu ngạch công chức theo quy định của nhà nước.

 

Các tin đã đưa ngày: