Tổ chức cán bộ

01/04/2016

1. Trưởng phòng: Đỗ Hải Phong  ĐTCQ: 0211. 3.727.378

2. Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Trường ĐTCQ: 0211. 3.727.379

3. Phó trưởng phòng: Phạm Lê Ngọc

I.Vị trí chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, bao gồm các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp; cán bộ công chức, viên chức; lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý của Sở.


II. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Xây dựng đề án, quy hoạch bổ nhiệm, tuyển dụng, tiếp nhận, điều động cán bộ:

1.1. Xây dựng Đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở.

1.2. Xây dựng công tác Quy hoạch cán bộ dài hạn và bổ sung hàng năm đối với đội ngũ cán bộ của ngành.
1.3. Tham mưu cho giám đốc Sở việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp.

1.4. Xây dựng tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở.

1.5. Xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức làm căn cứ để xác định biên chế, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
1.6. Xây dựng cơ cấu thi tuyển công chức.
1.7. Xây dựng cơ cấu, kế hoạch xét tuyển viên chức cho các đơn vị trực thuộc Sở.
1.8. Thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
1.9. Xây dựng các văn bản về thành lập các Hội đồng, các ban chuyên ngành về văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
1.10. Triển khai và tổ chức công tác cải cách hành chính, tổng hợp báo cáo hàng năm.
1.11. Tiếp nhận, điều động, tuyên chuyển cán bộ trong và ngoài tỉnh.
1.12. Quản lý hồ sơ, bổ sung hồ sơ cán bộ hàng năm.
1.13. Thống kê nhân sự.
2. Xây dựng, theo dõi việc thực hiện các quy chế:
2.1. Xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức triển khai, báo cáo hàng năm về việc thực hiện quy chế.
2.2. Xây dựng Quy chế làm việc của Sở, quy chế hội họp, quy chế quản lý công sở, quy chế luân chuyển cán bộ.
2.3. Xây dựng Quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế phòng, chống tham nhũng, phòng chống ma tuý và tổ chức triển khai thực hiện.
2.4. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
2.5. Thực hiện chế độ kiểm tra công vụ.
2.6. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước.
3. Thực hiện các chế độ chính sách tiền lương:
3.1. Xây dựng kế hoạch chuyển loại công chức, chuyển ngạch viên chức.
3.2. Xét hết tập sự, bổ nhiệm vào ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức.

3.3. Thực hiện công tác lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ.

3.4. Giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc, kỷ luật.
3.5. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm.
3.6. Hướng dẫn, triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo phân cấp.
4. Về cải cách hành chính:
4.1. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, loại bỏ và thay thế các thủ tục hành chính của Sở hàng năm.
4.2. Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình, kế hoạch, cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh.
4.3. Tổng hợp chương trình, kế hoạch cải cách hành chính do các đơn vị xây dựng trên cơ sở đó lập chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và từng giai đoạn trình Giám đốc Sở.
4.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng các đề án, dự án cải cách hành chính của Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
4.5. Tham mưu giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hoá công sở và ứng dụng công nghệ tin học phục vụ hoạt động quản lý hành chính của Sở theo quy định; chủ trì nghiên cứu và hướng dẫn tổ chức thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
4.6. Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở và trong ngành văn hoá, thể thao và du lịch thực hiện nội dung chương trình cải cách hành chính của tỉnh.
4.7. Quản lý cán bộ và tài sản được giao cho phòng.
4.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

 

Các tin đã đưa ngày: