Trường Trung Học Văn Hoá Nghệ Thuật

06/08/2013

Địa chỉ: Đường Mê Linh – Phường Liên Bảo – thị xã Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3861.045
 

 
Ông Đào Ngọc Anh 
Hiệu trưởng
ÐT cơ quan: 0211.3861.382
Ông Nguyễn Thanh Bình 
Phó hiệu trưởng

ÐT cơ quan: 0211.3861.383


I: Vị trí và chức năng

Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức văn hoá và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và du lịch.

Trường Trung học Văn hoá nghệ thuật có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


II: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch sau khi được duyệt.

2. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình của các ngành đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng nhà trường thành lập.

4. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học - kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ, viên chức.

6. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.

7. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế; vay tín dụng; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

8. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá.

9. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục; tổ chức cho cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.

11. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường

12. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học của nước ngoài theo quy định.
13. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trường với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

15. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

16. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: