Trường Trung Học Văn Hoá Nghệ Thuật

06/11/2017

Địa chỉ: Đường Mê Linh – Phường Liên Bảo – thị xã Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3861.045
 

 
Ông Đào Ngọc Anh 
Hiệu trưởng
ÐT cơ quan: 0211.3861.382
Ông Nguyễn Thanh Bình 
Phó hiệu trưởng

ÐT cơ quan: 0211.3861.383

1. Vị trí và chức năng

1. Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức văn hóa và chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch.

2. Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, giảng dạy, học tập, quản lý sinh viên và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình của các ngành đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng khoa học đào tạo do Hiệu trưởng nhà trường thành lập.

4. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học-kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng, quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ, giáo viên và viên chức.

6. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.

7. Được Nhà nước giao đất để xây dựng cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế; vay tín dụng; huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

8. Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

9. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.

11. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường.

12. Hợp tác với các tổ chức kinh tế -xã hội, văn hóa, giáo dục nghiên cứu khoa học của nước ngoài theo quy định.

13. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trường với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

15. Quản lý tổ chức, cán bộ, giáo viên, viên chức, tài chính, tài sản theo quy định.

16. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo nhà Trường: Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật có Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng.

a) Hiệu trưởng là người đứng đầu nhà trường chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

b) Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Hiệu trưởng vắng mặt, Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền điều hành các hoạt động của nhà trường.

          c) Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ lãnh đạo do UBND tỉnh quyết định. Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học;

b) Phòng Công tác học sinh, sinh viên;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Hành chính - Kế toán;

đ) Khoa Mỹ thuật;

e) Khoa Nghiệp vụ văn hóa;

f) Khoa Âm nhạc và múa;

g) Khoa Du lịch;

h) Trung tâm thực hành, Biểu diễn nghệ thuật;

i) Xưởng nghiên cứu chế tác sản phẩm mỹ thuật;

k) Tổ Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

 Mỗi tổ chức trực thuộc Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật  có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

3. Biên chế cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật là biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo do chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, giáo viên và nhân viên của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

4. Kinh phí hoạt động của Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Các tin đã đưa ngày: