Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc

26/08/2019

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Tích Sơn, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3862.994 

Phó Giám đốc: Bùi Thị Quyên

Email:QuyenBTT@vinhphuc.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh      ĐTCQ:0211.3845.722

Email:AnhNTN2@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tuấn

Email:TuanNM15@vinhphuc.gov.vn

  1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Văn hoá tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Trung tâm văn hóa tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch.

2. Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hoá ở cở sở; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết, phối hợp với các thiết chế văn hóa của ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ.

4. Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích, câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa, nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

5. Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại.

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng; mở các lớp năng khiếu về văn hóa-nghệ thuật.

7. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế.

8. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hóa-nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của phát luật.

 9. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định.

 10. Báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của đơn vị với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Văn hóa cơ sở.

11. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm Văn hóa tỉnh có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Nghệ thuật quần chúng;

c) Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm;

 d) Đội Tuyên truyền lưu động.

Mỗi tổ chức trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

Tùy theo điều kiện, đặc thù và nhu cầu cụ thể của địa phương, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khung tổ chức bộ máy, nhân sự của Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh (Trung tâm Thông tin-Triển lãm, Trung tâm Thông tin cổ động)

3. Biên chế:

a) Biên chế viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm Văn hóa tỉnh do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, được chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm. Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

b) Căn cứ nhiệm vụ và nhu cầu công việc cụ thể của đơn vị, Giám đốc Trung tâm Văn hóa được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: