Trung tâm Văn hóa tỉnh

06/08/2013

Địa chỉ: Đường Lý Bôn - Phường Ngô Quyền - T.P Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3862.994 

1. Giám đốc: Nguyễn Bá nhân      ĐTCQ:0211.3845.722

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn

3. Phó Giám đốc: Bùi Thị Thu Quyên

  I. Vị trí và chức năng

 Trung tâm Văn hoá tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng:

Tổ chức hoạt động văn hoá tổng hợp (văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền cổ động, triển lãm) phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hoá, nghệ thuật và thu nhận thông tin của quần chúng.

Nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp và hình thức hoạt động văn hoá ở cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các Trung tâm Văn hoá và Thông tin cấp huyện, thị, thành phố, nhà văn hoá, cung văn hoá.

Trung tâm Văn hoá tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Văn hoá cơ sở- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (kể cả xếp hạng) đối với Trung tâm Văn hoá và Thông tin cấp huyện, thị, thành phố, xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giúp đỡ các ngành, đoàn thể quần chúng, các cung văn hoá, nhà văn hoá trong hoạt động nghiệp vụ.

2. Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hoá ở cở sở, tổng kết các phương pháp công tác tiên tiến, phổ biến hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp trong nghiệp vụ văn hoá ở cơ sở.

3. Cụ thể hoá các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Văn hoá cơ sở phù hợp với địa phương, biên soạn các chương trình, tài liệu huấn luyện nghiệp vụ, nội dung tuyên truyền cổ động, chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng, sinh hoạt nhóm sở thích- câu lạc bộ, biên tập phổ biến tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật.

4. Khai thác, kế thừa và bảo tồn phát huy vốn văn nghệ dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tổ chức thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền, tổ chức các lễ hội truyền thống và hiện đại.

5. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các hạt nhân phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng, thông tin cổ động, triển lãm, nhà văn hoá ở cơ sở. Mở các lớp năng khiếu về văn hoá, nghệ thuật, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng quần chúng về sáng tạo và hưởng thụ văn hoá, nghệ thuật.

6. Tổ chức tuyên truyền hoạt động văn hoá tại Trung tâm hoặc tuyên truyền lưu động bằng các loại hình văn hoá, văn nghệ tổng hợp để định hướng và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, trình độ cảm thụ văn hoá nghệ thuật, tiếp nhận thông tin mới và đa dạng đáp ứng nhu cầu văn hoá nghệ thuật của quần chúng.

7. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hoá- văn nghệ quần chúng với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc. Tổ chức sinh hoạt các loại hình nhóm sở thích - Câu lạc bộ và các hoạt động vui chơi giải trí tại Trung tâm.

8. Thực hiện một số dịch vụ văn hoá nghệ thuật, thông tin quảng cáo: Liên kết với các cơ quan, đoàn thể quần chúng, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đảm bảo tính giáo dục tư tưởng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tăng nguồn thu bổ sung kinh phí cho hoạt động nghiệp vụ góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức trong đơn vị theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục Văn hoá cơ sở.

10. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

11. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 

Các tin đã đưa ngày: