TRƯỜNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO

29/11/2017

Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản - P. Ngô Quyền - T.P Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT cơ quan: (02113) 720 103

Hiệu trưởng: Trần Trung Kiên

Phó Hiệu trưởng:Đường Anh Đào

1. Vị trí và chức năng

1. Trường Năng khiếu Thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có chức năng đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng khiếu thể dục thể thao và đào tạo kiến thức phổ thông cho các học sinh năng khiếu của tỉnh.

2. Trường Năng khiếu Thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, tuyển chọn, đào tạo, tập luyện, thi đấu và quản lý tài năng trẻ về thể thao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Phát hiện tuyển chọn học sinh có năng khiếu về thể dục thể thao; xây dựng quy trình tuyển chọn, đào tạo, sàng lọc học sinh có năng khiếu các môn thể thao để cung cấp lực lượng vận động viên có thành tích cho tỉnh.

3. Luân chuyển học sinh năng khiếu thể thao theo hướng được bổ xung hàng năm những học sinh có năng khiếu thể dục, thể thao và chuyển những học sinh không đạt yêu cầu, không có khẳ năng phát triển thành tích thể dục thể thao sang học tại các trường phổ thông khác.

4. Tổ chức đào tạo, huấn luyện tuyến vận động viên năng khiếu, xây dựng các đội tuyển năng khiếu của trường, của tỉnh tham dự các giải khu vực, giải quốc gia, quốc tế, Hội khỏe Phù Đổng của ngành Giáo dục và đào tạo; xây dựng lực lượng vận động viên kế thừa cho các đội tuyển thể thao của tỉnh, trong đó chú trọng vào các môn thể thao Olimpic, các môn là thế mạnh của tỉnh trên cơ sở đảm bảo trình độ học vấn ở các cấp học cho học sinh.

5. Phối hợp với các đơn vị để tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thể dục thể thao cho huấn luyện viên, trọng tài và giáo viên thể dục thể thao của nhà trường.

6. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào công tác tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện thể dục thể thao.

7. Đề xuất với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những vấn đề liên quan đến công tác tuyển chọn, đào tạo học sinh năng khiếu thể dục thể thao của tỉnh.

8. Mở các lớp năng khiếu thể dục thể thao ở tuyến cơ sở và do nhu cầu của xã hội.

9. Quan hệ với các tổ chức thể thao trong và ngoài nước để trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn; ký hợp đồng thuê huấn luyện viên, vận động viên khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

10. Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra trong nhà trường; quyết định việc khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh của Trường theo quy định của Nhà nước.

11. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường theo quy định của Nhà nước.

13. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và học sinh theo quy định của Nhà nước.

14. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trường với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

15. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trường Năng khiếu thể dục thể thao: Trường Năng khiếu thể dục thể thao có Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng.

a) Hiệu trưởng là người đứng đầu Trường Năng khiếu thể dục thể thao, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

b) Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Hiệu trưởng vắng mặt, Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của nhà trường.

c) Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đao do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Phòng Tổ chức hành chính;

b) Phòng Đào tạo, bồi dưỡng;

c) Phòng Quản lý học sinh.

Mỗi tổ chức trực thuộc Trường Năng khiếu thể dục thể thao có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

3. Biên chế cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trường Năng khiếu thể dục thể thao là biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo do chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Hiệu trưởng Trường Năng khiếu thể dục thể thao chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

4. Kinh phí hoạt động của Trường Năng khiếu thể dục thể thao thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Các tin đã đưa ngày: