Bảo tàng tỉnh

06/08/2013

Địa chỉ: Đường Lý Bôn – Phường Phường Đống Đa – thị xã Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.862.940 

 
Ông Mai Văn Trung
Giám Đốc
ÐT cơ quan: 0211.862.930
Bà Vũ Thị Tám
Phó Giám đốc

ÐT cơ quan: 0211.

Điều 1. Vị trí và chức năng
Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thuộc loại hình Bảo tàng khảo cứu địa phương, là đơn vị nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức khoa học về lịch sử tự nhiên, lịch sử xã hội, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và nhu cầu hưởng thụ văn hoá cho nhân dân.
Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản văn hoá- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nghiên cứu và xây dựng các Kế hoạch, dự án, đề án công tác ngắn hạn,
dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án công tác sau khi được duyệt.
2. Tổ chức nghiên cứu toàn diện về địa phương thiên nhiên, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước về các mặt chính trị, kinh tế, quân sự văn hoá xã hội trên địa bàn tỉnh.
3. Tiến hành những cuộc khảo sát khoa học và đi sưu tầm thu nhập các mẫu thiên nhiên, các di tích, các tư liệu (đồ vật, tài liệu, chữ viết, tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh...) .
4. Tổ chức trưng bày những tài liệu hiện vật của Bảo tàng để tuyên truyền, giới thiệu với quần chúng góp phần phục vụ cho nghiên cứu, tham quan và giáo dục truyền thống cho nhân dân.
5. Bảo quản, bảo vệ tài liệu và hiện vật của Bảo tàng, có kế hoạch tu sửa, phục chế tài liệu, hiện vật.
6. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác trưng bày, thuyết minh bảo quản...cho các nhà truyền thống và Bảo tàng tư nhân.
7. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Bảo tàng với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục Di sản văn hoá.
8. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
9. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

Các tin đã đưa ngày: