Bảo tàng tỉnh

26/11/2017

Địa chỉ: Đường Lý Bôn – Phường Phường Đống Đa – thị xã Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.862.940 

Phó giám đốc: Nguyễn Quốc Minh

Email:MinhNQ2@vinhphuc.gov.vn

Giám Đốc: Ông Mai Văn Trung

ÐT cơ quan: 0211.862.930

Email:TrungMV@vinhphuc.gov.vn

Phó giám đốc: Dương Văn Minh

Email:MinhDV6@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thuộc loại hình Bảo tàng khảo cứu địa phương, là đơn vị nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức khoa học về lịch sử tự nhiên, lịch sử xã hội, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và nhu cầu hưởng thụ văn hoá cho nhân dân.

2. Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các kế hoạch, dự án, đề án công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án công tác sau khi được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức nghiên cứu toàn diện về địa phương, thiên nhiên, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước về các mặt: chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá - xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Tiến hành những cuộc khảo sát khoa học và sưu tầm thu nhập các mẫu thiên nhiên, các di tích, các tư liệu (đồ vật, tài liệu, chữ viết, tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh...).

4. Tổ chức trưng bày những tài liệu, hiện vật của Bảo tàng để tuyên truyền, giới thiệu với quần chúng góp phần phục vụ cho nghiên cứu, tham quan và giáo dục truyền thống cho nhân dân.

5. Bảo quản, bảo vệ tài liệu và hiện vật của Bảo tàng, có kế hoạch tu sửa, phục chế tài liệu, hiện vật.

6. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác trưng bày, thuyết minh, bảo quản... cho các nhà truyền thống và Bảo tàng ngoài công lập ở địa phương.

7. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Bảo tàng với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Di sản văn hóa;

8. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Bảo tàng tỉnh theo quy định hiện hành.

9. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh: Bảo tàng tỉnh có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Bảo tàng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bảo tàng.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo tàng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Bảo tàng.

          c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Nghiên cứu sưu tầm;

c) Phòng Kiểm kê bảo quản;

d) Phòng trưng bày tuyên truyền.

Mỗi tổ chức trực thuộc Bảo tàng tỉnh có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

3. Biên chế viên chức và lao động hợp đồng của Bảo tàng tỉnh do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, được chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

4. Kinh phí hoạt động của Bảo tàng tỉnh thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Các tin đã đưa ngày: