Thử viện tỉnh

11/11/2017

Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi – Phường Đống Đa – Thị xã Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.862.662; 0211.847.182

Phó Giám đốc:Nguyễn Bá Nhân

Email:NhanNB@vinhphuc.gov.vn

Giám đốc: Lê Văn Minh

Email: MinhLV7@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc:Bùi Thị Liên

Email:LienBT@vinhphuc.gov.vn


 1. Vị trí và chức năng

1. Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng.

2. Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn  của Thư viện trình Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy thư viện. Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi, người tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của pháp lệnh thư viện.

3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hoá của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện:

a) Thu thập, lưu trữ bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại tỉnh, sách báo trong nước và nước ngoài phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh;

b) Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu tỉnh do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển giao, các bản sao khoá luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại tỉnh;

c) Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị; xây dựng bộ phận tài liệu bằng tiếng dân tộc phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn tỉnh;

d) Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa Thư viện với các Thư viện trong nước và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.

4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân trên địa bàn tỉnh.

5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.

6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở địa phương; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

7. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của tỉnh.

8. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Vụ Thư viện.

10. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Thư viện tỉnh theo quy định hiện hành.

11. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Thư viện tỉnh: Thư viện tỉnh có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Thư viện chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thư viện.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Thư viện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Thư viện.

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng bổ sung xử lý kỹ thuật;

c) Phòng phục vụ bạn đọc;

d) Phòng tuyên truyền và phong trào cơ sở;

đ) Phòng thông tin - thư mục.

Mỗi tổ chức trực thuộc Thư viện tỉnh có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

3. Biên chế viên chức và lao động hợp đồng của Thư viện tỉnh do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, được chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Giám đốc Thư viện tỉnh chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

4. Kinh phí hoạt động của Thư viện tỉnh thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

Các tin đã đưa ngày: