Ban quản lý di tích tỉnh

06/08/2013

Địa chỉ: Số 2 đường Hai Bà Trưng – Phường Đống Đa – thị Xã Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3847.694; 0211.3847.695 Fax: 0211.3847.773

1. Trưởng ban: Nguyễn Thị Diện - ĐT CQ: 0211.3847.694

2. Phó trưởng ban: Dương Văn Minh

I. Vị trí và chức năng

Ban quản lý di tích tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng giúp lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh và di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Ban quản lý di tích tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản văn hoá- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm, chương trình, giải pháp về phát triển và quản lý các di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh, văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện sau khi được duyệt.

2. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Di sản văn hoá và các quy định của Nhà nước về quản lý các di tích trên địa bàn tỉnh.

3. Quản lý và tổ chức các hoạt động bảo vệ và khai thác phát huy giá trị di sản văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

4. Quản lý và huy động nguồn lực để bảo vệ, tôn tạo, trùng tu các di tích. Nghiên cứu, sưu tầm lập hồ sơ xếp hạng các di tích trên địa bàn tỉnh. Thu nhận di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia do thăm dò, khai quật, hoặc do tổ chức, cá nhân phát hiện giao nộp hoặc hiến tặng.

5. Nghiên cứu, xây dựng kịch bản tổ chức Lễ hội và phát huy giá trị văn hoá các lễ hội truyền thống của địa phương.

6. Tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra để giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hoá. Xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.

7. Bồi dưỡng đội ngũ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác quản lý di tích của tỉnh.

8. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Ban với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục Di sản văn hoá.

9. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 

Các tin đã đưa ngày: