Ban quản lý di tích tỉnh

06/11/2017

Địa chỉ: Số 02 đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3847.694; 0211.3847.695 Fax: 0211.3847.773

1. Trưởng ban: Trần Thị Xuyến  - ĐT CQ: 0211.3847.694

2. Phó trưởng ban: Dương Văn Minh

3.Phó trưởng ban:Nguyễn Quốc Minh

  1. Vị trí và chức năng

1. Ban quản lý di tích là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

2. Ban quản lý di tích có chức năng thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo tồn, phát huy, sử dụng và khai thác giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của Luật Di sản văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, hưởng thụ về văn hóa của nhân dân, đồng thời góp phần phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn nghiệp vụ dài hạn, (05) năm, hàng năm của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ và phát huy giá trị những di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh do UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích được cấp có thẩm quyền cho phép. Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ giúp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý hiệu quả các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn theo thẩm quyền.

4. Hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh theo Luật Di sản văn hóa cho cơ sở. Phối hợp với Thanh tra Sở, các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể. Đề xuất phương án giải quyết các khiếu nại về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và di sản văn hóa phi vật thể theo thẩm quyền;

5. Trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương, trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định. Phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu, xây dựng kịch bản lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương. Thực hiện chỉ đạo của cơ quan quản lý về lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận là di sản văn hóa quốc gia, di sản văn hóa của nhân loại;

6. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, sưu tầm, lưu trữ tư liệu, kiểm kê, đánh giá, phân tích di tích, danh thắng Vĩnh Phúc. Phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phục vụ công tác nghiên cứu, thăm dò, khai quật khảo cổ các di tích, địa điểm khảo cổ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

7. Trực tiếp điều hành các hoạt động tại khu Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc:

a) Tổ chức sưu tầm tài liệu, hiện vật về lịch sử khoa bảng, di tích Văn miếu, hệ thống Văn từ, Văn chỉ của Vĩnh Phúc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp nhận tài liệu, hiện vật liên quan đến Văn miếu của các tổ chức và các cá nhân trao tặng, hiến tặng hoặc gửi giữ theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo quy định; cung cấp bản sao di vật, cổ vật, bảo vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, phục vụ du khách trong và ngoài nước tham quan, nghiên cứu tại Văn miếu; thực hiện hình thức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống khoa cử của tỉnh Vĩnh Phúc thông qua tài liệu, hiện vật của Văn miếu. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khoa học về nho học, danh nhân, khoa cử… Tiến hành việc lưu danh các danh nhân văn hóa, khoa học thuộc các giai đoạn cận, hiện đại trong tỉnh và cả nước tại khu Văn miếu Vĩnh Phúc;

c) Giới thiệu và phổ biến các công trình khoa học có giá trị của Vĩnh Phúc, quốc gia và thế giới. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ như: Trình diễn các loại hình nghệ thuật dân tộc, giới thiệu về ẩm thực của Vĩnh Phúc, bán các vật phẩm lưu niệm, sách báo, chụp ảnh….tại khu Văn miếu Vĩnh Phúc;

d) Được phép trao đổi tài liệu, hiện vật với các đơn vị bạn trong hệ thống Văn miếu cả nước theo sự thỏa thuận sau khi có sự đồng ý phê duyệt của cơ quan chủ quản cấp trên. Đề xuất với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chuyển các tài liệu, hiện vật với các đơn vị trong ngành nhằm mục đích sử dụng hợp lý và phát huy cao nhất giá trị các tài liệu, hiện vật.

8. Tham gia tư vấn về chuyên môn trong đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo các công trình liên quan đến các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, các loại công trình khác có liên quan đến di tích trên địa bàn tỉnh.

9. Quản lý về tổ chức cán bộ, tài sản, tài chính, viên chức và người lao động theo phân cấp; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Ban quản lý di tích theo quy định hiện hành;

10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch của Sở. Chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

 

Các tin đã đưa ngày: