Ban quản lý di tích tỉnh

06/11/2017

Địa chỉ: Thị Xã Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3847.694; 0211.3847.695 Fax: 0211.3847.773

1. Trưởng ban: Trần Thị Xuyến  - ĐT CQ: 0211.3847.694

2. Phó trưởng ban: Dương Văn Minh

3.Phó trưởng ban:Nguyễn Quốc Minh

 1. Vị trí, chức năng

  1. Vị trí:

Ban quản lý di tích là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

  1. Chức năng:

Ban quản lý di tích có chức năng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về công tác bảo tồn, phát huy, sử dụng và khai thác giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của Luật Di sản Văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, hưởng thụ về văn hóa của nhân dân, đồng thời góp phần phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn nghiệp vụ dài hạn, thường kỳ, đột xuất của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị những di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh do UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo các di tích được cấp có thẩm quyền cho phép. Thẩm định và tham mưu cho sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung thỏa thuận các dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ tôn tạo di tích và tu sửa cấp thiết di tích theo phân cấp quản lý.

4. Phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể.  Đề xuất giải quyết các khiếu nại về việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích và di sản văn hóa phi vật thể theo thẩm quyền.

5. Kiểm kê, lập danh mục di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Lập hồ sơ khoa học đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nghiên cứu, xây dựng kịch bản lễ hội, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị cấp có thẩm quyền vinh danh là di sản văn hóa quốc gia, di sản văn hóa của nhân loại.

6. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, nghiên cứu, thăm dò, khai quật khảo cổ các di tích, địa điểm khảo cổ trên địa bàn tỉnh.

7. Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động tại khu Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc:

a) Tổ chức sưu tầm tài liệu, hiện vật về lịch sử khoa bảng, di tích Văn miếu, hệ thống Văn từ, Văn chỉ của Vĩnh Phúc phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp nhận tài liệu, hiện vật liên quan đến Văn miếu của các tổ chức và các cá nhân trao tặng, hiến tặng hoặc gửi giữ theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo quy định; cung cấp bản sao di vật, cổ vật, bảo vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, phục vụ du khách trong và ngoài nước tham quan, nghiên cứu tại Văn Miếu; thực hiện hình thức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống khoa cử của tỉnh Vĩnh Phúc thông qua tài liệu, hiện vật của Văn miếu. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, nghiên cứu khoa học về Nho học, danh nhân, khoa cử… Tiến hành việc lưu danh các danh nhân văn hóa, khoa học thuộc các giai đoạn cận, hiện đại trong tỉnh và cả nước tại khu Văn miếu Vĩnh Phúc;

c) Giới thiệu và phổ biến các công trình khoa học có giá trị của Vĩnh Phúc, quốc gia và thế giới. Tổ chức các hoạt động dịch vụ văn hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ như: trình diễn các loại hình nghệ thuật dân tộc, giới thiệu về ẩm thực của Vĩnh Phúc, bán các vật phẩm lưu niệm, sách báo, chụp ảnh….tại khu Văn miếu Vĩnh Phúc;

d) Được phép trao đổi tài liệu, hiện vật với các đơn vị bạn trong hệ thống Văn miếu cả nước theo sự thỏa thuận sau khi có sự đồng ý phê duyệt của cơ quan chủ quản cấp trên. Đề đạt với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin điều chuyển các tài liệu hiện vật với các đơn vị bạn trong ngành với mục đích sử dụng hợp lý và phát huy cao nhất giá trị các tài liệu hiện vật.

8. Tham gia tư vấn về chuyên môn trong đầu tư xây dựng, trùng tu tôn tạo các công trình liên quan đến các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh và các lại công trình khác có liên quan đến di tích trên đại bàn tỉnh.

9. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động theo phân cấp, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Ban quản lý di tích theo quy định hiện hành;

10. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

11.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao hoặc ủy quyền.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Ban quản lý di tích: Ban quản lý di tích có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

a) Trưởng ban là người đứng đầu Ban quản lý di tích, đại diện tư cách pháp nhân của Ban quản lý, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý;

b) Phó ban giúp Trưởng ban quản lý di tích phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Ban quản lý theo sự phân công của Trưởng ban; được thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Trưởng ban khi được Trưởng ban ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền;

c) Việc bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ di tích;

c) Phòng Nghiệp vụ di sản văn hoá phi vật thể;

d) Phòng Thuyết minh và Tổ chức sự kiện.

Mỗi tổ chức trực thuộc Ban quản lý di tích có 01 cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

3. Biên chế viên chức và lao động hợp đồng của Ban quản lý di tích do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, được chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Trưởng ban quản lý di tích chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

4. Kinh phí hoạt động của Ban quản lý di tích thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Các tin đã đưa ngày: