Đoàn nghệ thuật ca múa nhạc

06/12/2017

Địa chỉ: Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.720.207

Trưởng Đoàn: Lê Xuân Thuỷ

 Phó trưởng đoàn: Lê Hải

Phó trưởng đoàn: Trần Văn Bình

1. Vị trí và chức năng

1. Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; có chức năng tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trong nhân dân.

2. Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch biểu diễn nghệ thuật hàng năm để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân trong tỉnh.

2. Tổ chức dàn dựng chương trình, tiết mục mới, phù hợp với nội dung phục vụ và nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

3. Tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật khu vực trong nước và quốc tế do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

4. Chủ động phối hợp, liên kết mở rộng quan hệ, giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để tổ chức các sự kiện, chương trình phục vụ biểu diễn nghệ thuật nhằm tăng nguồn thu cho đơn vị.

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên và nhạc công nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật; đáp ứng phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao trong nhân dân.

6. Tổ chức quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Nhà hát.

7. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội nghị, hội thảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh tại Nhà hát.

8. Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Nhà hát nhằm tăng cường nguồn thu cho đơn vị.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục nghệ thuật biểu diễn.

10. Quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Đoàn: Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc có Trưởng đoàn và không quá 02 Phó Trưởng đoàn.

a) Trưởng đoàn là người đứng đầu Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đoàn.

b) Phó Trưởng đoàn là người giúp việc cho Trưởng đoàn, chịu trách nhiệm trước Trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng đoàn vắng mặt, phó Trưởng đoàn được Trưởng đoàn ủy quyền điều hành các hoạt động của Đoàn.

c) Việc bổ nhiệm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Phòng Hành chính-Tổng hợp;

b) Phòng Tổ chức biểu diễn;

c) Đội Diễn viên múa;

d) Đội Diễn viên ca;

đ) Đội Nhạc công;

e) Đội Kỹ thuật.

Mỗi tổ chức trực thuộc Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

3. Biên chế viên chức và lao động hợp đồng của Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, được chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Trưởng đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

4. Kinh phí hoạt động của Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Các tin đã đưa ngày: