Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

06/11/2017

Địa chỉ: Đường Lý Bôn – Phường Đống Đa – thị xã Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3841.282

 Giám đốc: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Phó giám đốc: Nguyễn Ngọc Lan

1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng phát hành phim, chiếu phim có thu và không thu nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, nâng cao dân trí, trình độ thẩm mỹ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và tinh thần của nhân dân.

2. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp Điện ảnh ngắn hạn và dài hạn, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng, triển khai kế hoạch đặt phim, phát hành phim và chiếu bóng.

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, nông thôn, miền núi và lực lượng vũ trang theo kế hoạch giao hàng năm.

4. Chiếu phim doanh thu tại Rạp 19/5 để đảm bảo hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động của đơn vị và tổ chức các hoạt động văn hóa khác tại Rạp 19/5.

5. Hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với các rạp, phim chiếu lưu động tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng trên địa bàn tỉnh.

6. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật cho cán bộ, viên chức, người lao động nhằm nâng cao chất lượng công tác chiếu phim.

7. Tham mưu cho Sở về tổ chức thực hiện các quy định về kinh doanh phim công nghệ cao và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương.

8. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Điện ảnh.

9. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp và tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định.

 10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

          c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ;

c) Rạp chiếu phim 19/5;

d) Các đội chiếu phim lưu động.

Mỗi tổ chức trực thuộc Trung tâm có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

3. Biên chế cán bộ, viên chức, số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Sở quyết định trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và nằm trong tổng biên chế của UBND tỉnh giao.

Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Các tin đã đưa ngày: