Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

06/08/2013

Địa chỉ: Đường Lý Bôn – Phường Đống Đa – thị xã Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3841.282

1. Giám đốc: Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thơm

 

I.Vị trí và chức năng

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng chiếu phim, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, phục vụ nhân dân miền núi theo kế hoạch giao hàng năm và tổ chức chiếu phim hoạt động kinh doanh.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Điện ảnh- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp Điện ảnh ngắn hạn và dài hạn, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được duyệt.

2. Xây dựng kế hoạch đặt phim và phát hành phim, tổ chức thực hiện kế hoạch.

3. Chiếu phim phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân khu vực miền núi, phục vụ nông thôn đồng bằng theo kế hoạch giao hàng năm.

4. Chiếu phim ở rạp 19-5 có thu để trang trải cho các hoạt động khác và tổ chức các hoạt động văn hoá khác tại rạp.

5. Quản lý mạng lưới, các rạp, bãi chiếu phim trên địa bàn tỉnh.

6. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật cho cán bộ, công nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác chiếu phim.

7. Tham mưu cho Sở về tổ chức hoạt động kinh doanh băng, đĩa phim trên địa bàn tỉnh.

8. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Cục Điện ảnh.

9. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

10. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 

Các tin đã đưa ngày: