NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC

06/11/2017

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Tích Sơn, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113 656 186

 

Giám đốc: Vũ Duy Dũng

Email:DungVD2@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Trần Văn Bình

Email:BinhTV9@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc:  Nguyễn Thị Kim Tuyến

Email:TuyenNTK3@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc:  Lê Hải

Email:HaiL@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc (viết tắt là Nhà hát) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; có chức năng xây dựng các vở diễn (sân khấu chèo), chương trình ca, múa, nhạc đương đại và truyền thống biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ và đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân.

2. Nhà hát có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại kho bạc nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc sở kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Nhà hát và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các vấn đề về kinh tế-xã hội đến với nhân dân, các dân tộc trong và ngoài tỉnh;

3. Xây dựng kế hoạch biểu diễn nghệ thuật hàng năm và dàn dựng các chương trình, tiết mục, vở diễn nhằm phục vụ khán giả, nhân dân để quảng bá hình ảnh, đất và người Vĩnh Phúc. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại huyện, thành phố, vùng nông thôn, miền núi và các hoạt động văn hóa giao lưu phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân;

4. Xây dựng chương trình, tiết mục, vở diễn tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và khu vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức;

5. Tổ chức giao lưu, giới thiệu quảng bá nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Vĩnh Phúc với khán giả trong và ngoài nước; tổ chức các chuyến lưu diễn trao đổi văn hóa dân tộc với các nước trong khu vực và thế giới;

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thu hút tài năng, truyền nghề nâng cao trình độ chuyên môn nghệ thuật cho nghệ sỹ, diễn viên của Nhà hát;

7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

8. Tham gia tổ chức các hoạt động mít tinh, sự kiện văn hóa chính trị, lễ hội trọng đại của tỉnh, của đất nước;

9. Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nghệ thuật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và theo quy định của pháp luật;

10. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức và người lao động theo phân cấp; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Nhà hát theo quy định hiện hành;

11. Quản lý tài sản, tài chính thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định;

12. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở;

13. Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Nhà hát gồm có: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc:

a) Giám đốc là người đứng đầu Nhà hát, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Nhà hát.

b) Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà hát và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với lãnh đạo Nhà hát thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh và các quy định hiện hành.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

a) Phòng Hành chính-Tổng hợp;

b) Phòng Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn;

c) Phòng kỹ thuật;

d) Đoàn Nghệ thuật Chèo (cần thiết thì thành lập các đội);

e) Đoàn Nghệ thuật ca, múa, nhạc (cần thiết thì thành lập các đội).

Các phòng có trưởng phòng và không quá 02 phó trưởng phòng; các đoàn có trưởng đoàn và không quá 02 phó trưởng đoàn; các Đội có đội trưởng và không quá 02 phó đội trưởng. Việc bổ nhiệm lãnh đạo thực hiện theo phân cấp và các quy định hiện hành.

3. Biên chế:

a) Biên chế viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Nhà hát do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch được UBND tỉnh giao hàng năm, trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Ngoài ra, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và khả năng tài chính của đơn vị; Giám đốc Nhà hát được ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động để đảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Kinh phí hoạt động của Nhà hát thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 4. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Nhà hát có trách nhiệm:

  1. Xây dựng quy chế hoạt động của Nhà hát, trình Giám đốc sở ban hành

b) Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng, đoàn, đội (nếu có) thuộc Nhà hát.

c) Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sắp xếp, bố trí viên chức và người lao động theo Đề án xác định vị trí việc làm. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động của Nhà hát theo quy định hiện hành.

d) Ban hành quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công, quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở và nội quy, quy định khác liên quan đến hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của Nhà hát.

 

Các tin đã đưa ngày: