NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TỈNH VĨNH PHÚC

06/11/2017

Địa chỉ: Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113 656 186

Giám đốc: Vũ Duy Dũng

1. Vị trí và chức năng

1. Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Có chức năng tổ chức biểu diễn, nghiên cứu, liên kết, hướng dẫn, truyền nghề về nghệ thuật chèo nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân; bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống của dân tộc và thực hiện một số hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao;

2. Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch biểu diễn nghệ thuật hàng năm và dàn dựng các chương trình kịch mục của bộ môn nghệ thuật sân khấu chèo; tổ chức biểu diễn nghệ thuật chèo và các loại hình nghệ thuật sân khấu, diễn xướng dân gian truyền thống khác nhằm phục vụ khán giả, du khách quốc tế, các tour du lịch để quảng bá hình ảnh, đất và người Vĩnh Phúc; tham gia các cuộc thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật khu vực và toàn quốc.

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học trong việc khôi phục, bảo tồn, phát huy, truyền bá nghệ thuật chèo truyền thống và các loại hình nghệ thuật sân khấu, diễn xướng dân gian khác như trống quân, ca trù, hát xẩm, hát chầu văn và thử nghiệm những sáng tác mới.

 3. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, diễn viên, nhạc công và nhân viên của Nhà hát Chèo. Phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, truyền nghề cho các tài năng trẻ có triển vọng.

4. Tổ chức giao lưu, hợp tác trong và ngoài nước về chuyên môn, nghiệp vụ để không ngừng nâng cao trình độ, đa dạng hình thức hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chèo của các tầng lớp nhân dân và bảo tồn nghệ thuật chèo trong phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

5. Tổ chức một số hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống phù hợp với quy định của pháp luật và của tỉnh.

6. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Nhà hát Chèo theo quy định hiện hành.

7. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

9. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Nhà hát Chèo với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn.

10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Nhà hát Chèo: Nhà hát Chèo có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc:

a) Giám đốc là người đứng đầu Nhà hát Chèo, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Nhà hát.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Nhà hát Chèo.

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Đoàn Nghệ thuật I;

b) Đoàn Nghệ thuật II;

c) Phòng Nghệ thuật;

d) Phòng Tổ chức biểu diễn và kỹ thuật;

e) Phòng Hành chính-Tổng hợp.

Mỗi tổ chức trực thuộc Nhà hát Chèo có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

3. Biên chế viên chức và lao động hợp đồng của Nhà hát Chèo do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, được chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Giám đốc Nhà hát Chèo chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

4. Kinh phí hoạt động của Nhà hát Chèo Vĩnh Phúc thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Các tin đã đưa ngày: