TRUNG TÂM THÔNG TIN & XÚC TIẾN DU LỊCH

06/12/2017

TRUNG TÂM THÔNG TIN & XÚC TIẾN DU LỊCH

Số 02 đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Giám đốc: Đàm Thị Hằng.

ĐT CQ: 0211.211.657

Email: hangDT5@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc: Phan Thị Bích Thảo 

ĐT CQ: 0211.211.637

Email:thaoPTB3@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Thông tin  xúc tiến du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất với Sở ban hành các chính sách về thông tin xúc tiến du lịch; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội xúc tiến kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các quy định quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công tác, nghiệp vụ chuyên môn về thông tin xúc tiến du lịch theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, đề xuất với Sở xây dựng, ban hành chính sách, định hướng hoạt động thông tin xúc tiến du lịch. Xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ về thông tin xúc tiến du lịch được giao:

a) Tham mưu cho Sở các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ, khuyến khích hoạt động xúc tiến du lịch của doanh nghiệp tỉnh ra các địa phương khác và ra nước ngoài;

b) Phối hợp với các đơn vị, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đề xuất các chương trình, kế hoạch ngắn và dài hạn về hoạt động thông tin xúc tiến của tỉnh;

c) triển khai các giải pháp nhằm thực hiện các chương trình thông tin xúc tiến du lịch do tỉnh giao;

d) Tổ chức thực hiện công tác thông tin xúc tiến du lịch theo chương trình hợp tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch của các tỉnh, thành trên cả nước.

2. Thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin và nghiên cứu về thị trường, xu hướng và cơ hội hợp tác xúc tiến du lịch:

a)  Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin trong và ngoài nước. Xây dựng cơ sở dữ liệu để tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực thông tin xúc tiến du lịch;

b) Tổ chức thu thập, cung cấp, trao đổi thông tin về du lịch theo nhiều hình thức cho các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức điều hành trang website dulichvinhphuc.gov.vn và trang tin http://vinhphuc.tourism.vn để cung cấp thông tin thị trường, sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp, du khách, cơ quan;

c)  Phối hợp với các đơn vị, các trường đào tạo nghề về du lịch để mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh;

d) Tổ chức quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo đúng quy định;

đ)  Hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thông tin về các hoạt động, dịch vụ, sản phẩm, dự án, triển khai dự án về du lịch.

3. Xây dựng, đề xuất các hình thức thông tin xúc tiến du lịch. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động thông tin xúc tiến theo quy định.

4. Triển khai các chương trình của Sở và tỉnh nhằm cung cấp các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện và nâng cao hiệu quả các hoạt động, hình thức thông tin xúc tiến du lịch:

a) Tổ chức và giới thiệu các đơn vị cung cấp các dịch vụ về bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu thị trường, tiếp thị, kỹ thuật, ngoại ngữ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tư vấn hoặc giới thiệu tư vấn cho doanh nghiệp về công tác thông tin xúc tiến du lịch;

b) Tổ chức hoặc hỗ trợ tổ chức và tham gia các đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước;

c) Tổ chức đón tiếp, thực hiện chương trình cho các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước tìm hiểu về du lịch của tỉnh; tìm kiếm cơ hội hợp tác theo kế hoạch của Sở và theo đề nghị của đối tác;

d) Tổ chức và tham gia hội thảo, hội nghị chuyên đề về thị trường, sản phẩm; giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch;

đ) Là đầu mối tổ chức, điều hành, thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, qua đó kiến nghị với Sở về công tác xúc tiến đầu tư du lịch.

5. Tổ chức giao lưu, hợp tác với các tổ chức xúc tiến trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Tổng cục Du lịch.

7. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định hiện hành.

8. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

          c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Thông tin du lịch;

c) Phòng Xúc tiến du lịch.

Mỗi tổ chức trực thuộc Trung tâm có cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

3. Biên chế viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, được chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Các tin đã đưa ngày: