TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN TỈNH VĨNH PHÚC

29/11/2017

Địa chỉ: Xã Kim Long- huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT cơ quan: (02113) 721 581

   
 

Giám đốc: Mầu Thanh Bình

Email:BinhMT@vinhphuc.gov.vn

 

Phó Giám đốc:Vũ Hồng Hà

Email:havh@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc:Bùi Thị Thu Phương

Email:PhuongBTT@vinhphuc.gov.vn

Phó Giám đốc:Trần Trung Kiên

Email:KienTT6@vinhphuc.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao; tổ chức hoạt động thi đấu thể dục thể thao và các dịch vụ khác nhằm quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các công trình thể thao.

2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch tập huấn, thi đấu các đội tuyển thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Nhà thi đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

3. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc đào tạo, tập huấn các môn thể thao trong nhà cho các đội tuyển của tỉnh;

4. Tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao của tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế khi được các cấp có thẩm quyền giao; tổ chức các sự kiện chính trị của tỉnh;

5. Tổ chức các dịch vụ phục vụ tập luyện, thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu, phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ được giao;

6. Tổ chức các dịch vụ tuyên truyền, quảng cáo tại Nhà thi đấu và các giải thi đấu thể dục thể thao được tổ chức tại Nhà thi đấu theo quy định;

7. Đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao ở các đội tuyển theo mục tiêu, Nghị quyết, Kế hoạch đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt;

8. Trực tiếp chỉ đạo công tác đào tạo, huấn luyện, quản lý về mọi mặt đối với các đội tuyển thể thao thuộc phạm vi phụ trách, tham gia các giải thi đấu thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế khi có quyết định của cấp có thẩm quyền;

9. Tổ chức thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong tập luyện, thi đấu và kiểm tra y học cho vận động viên;

10. Quan tâm chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, cuộc sống tinh thần, sức khỏe, thực hiện chế độ chính sách đối với vận động viên theo quy định; yêu cầu về tập luyện, thi đấu của các môn thể thao, điều kiện ở, nghỉ ngơi và học tập văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ cho vận động viên;

11. Thống kê, lưu trữ những tài liệu liên quan đến công tác huấn luyện, thi đấu của các đội tuyển, vận động viên;

12. Xây dựng dự báo khả năng phát triển thể thao thành tích cao; tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuyển chọn, huấn luyện vận động viên;

13. Quan hệ với các tổ chức thể thao trong và ngoài nước để trao đổi học tập kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn; ký hợp đồng thuê huấn luyện viên, vận động viên khi được cấp có thẩm quyền cho phép;

14. Đề xuất với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về những vấn đề liên quan đến công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên nhằm nâng cao chất lượng, thành tích huấn luyện;

15. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và sử dụng tài chính của đơn vị theo quy định nhà nước;

16. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động theo phân cấp và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, huấn luyện viên và người lao động theo quy định của Nhà nước;

17. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

18. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở;

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.

1. Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

c) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định theo tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm có:

a) Phòng Huấn luyện;

b) Phòng tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao;

c) Phòng Hành chính-Tổng hợp.

          Mỗi tổ chức trực thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có 01 cấp trưởng và không quá 02 cấp phó.

3. Biên chế viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao do Giám đốc Sở quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, được chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước.

4. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao  thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: