PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN SÔNG LÔ

06/08/2013

Địa chỉ: Thị trấn Tam Sơn - huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc

- Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hà
   ĐT:0211.3.638.466

1.Chức năng:

- Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện quản lý Nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực: văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn huyện.

- Phòng Văn hoá và Thông tin có chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn huyện.

- Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo quản lý, tổ chức biên chế và hoạt động của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sở Thông tin Truyền thông.

2.Nhiệm vụ quyền hạn cụ thể

A/Về Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
- Trình UBND cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, chương trình biện pháp tổ chức cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoach, kế hoạch, đề án chương trình đã phê duyệt, hướng dẫn thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý; hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục thể thao và du lịch, chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá thể dục thể thao, phòng chống bạo lực gia đình.

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào tập luyện thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh, bảo vệ, tôn tạo, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn kiểm tra hoạt động các trung tâm văn hoá thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc quản lý của phòng trên địa bàn huyện.

- Giúp UBND cấp huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, thị trấn.

- Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, du lịch trên địa bàn huyện. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá gia đình, thể dục thể thao và du lịch với Chủ tịch UBND cấp huyện và Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

- Quản lý tổ chức biên chế thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp uỷ quyền của UBND cấp huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện giao theo quy định của pháp luật.


B.Về Thông tin và Truyền thông


- Trình UBND cấp huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Trình UBND cấp huyện dự thảo các văn bản về thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Giúp UBND cấp huyện thẩm định đăng ký cấp các loại gịấy phép thuộc các lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND cấp huyện.

- Giúp UBND cấp huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, giúp kinh tế tư nhân hướng dẫn và triển khai các hoạt động các hội về tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh, thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong địa bàn huyện thuộc sự phân công của UBND cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện về quản lý kiểm tra và hướng dẫn các xã phường quản lý các đại lý bưu chính viễn thông và Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền phổ biến hướng dẫn các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các hoạt động bưu chính viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh quảng cáo, báo chí xuất bản.

- Giúp UBND cấp huyện quản lý Nhà nước đối với mạng lưới phát thanh truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND cấp huyện và Sở quản lý ngành lĩnh vực.
Các tin đã đưa ngày: