Phòng VH - TT thị xã Phúc Yên

29/07/2013

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN  THỊ XÃ PHÚC YÊN
Địa chỉ: Phường Trưng Trắc-Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.871.410

1- Chức năng:

Là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu giúp UBND huyện Quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực Văn hóa - Thông tin, Thể thao, truyền thanh, truyền hình.

2- Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp phát triển và quản lý công tác Văn hóa thông tin - Thể thao và tổ chức thực hiện khi được UBND huyện duyệt.

- Hướng dẫn các tổ chức đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện thi hành các văn bản pháp luật của nhà nước và những quy định của ngành Văn hóa thông tin - Thể thao.

- Quản lý và tổ chức các hoạt động của ngành Văn hóa thông tin - Thể thao trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động Văn hóa thông tin - Thể thao của các hành vi vi phạm theo quyền hạn được giao.

- Quản lý, hướng dẫn phát triển đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa trên địa bàn huyện gồm: quản lý các di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, làm nhiệm vụ bảo tồn, bảo tàng, hướng dẫn hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa truyền thống.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao.

 

Các tin đã đưa ngày: