Chỉ thị số 71/2006/CT-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “V/v thực hiện nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

30/07/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 71/2006/CT-CT

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 9 năm 2006

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện "Nói không với tiêu cực trong thi cử,
bệnh thành tích trong giáo dục" 

Những năm qua chất lượng giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc có nhiều tiến bộ, đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Ngành đã có nhiều biện pháp đổi mới công tác quản lý, nội dung, phương pháp dạy - học, cố gắng chỉ đạo thực hiện đánh giá đúng chất lượng làm động lực nâng cao chất lượng giáo dục, tạo được một số kết quả, bước đầu đã hạn chế tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.

Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, trường học tiêu cực trong kiểm tra, thi cử, bệnh thành tích, dạy học theo lối đọc chép vẫn còn diễn ra, đang là vấn đề bức xúc mà xã hội và bản thân ngành giáo dục và đào tạo đòi hỏi phải có giải pháp khắc phục quyết liệt.

Căn cứ yêu cầu phát triển giáo dục theo tinh thần và nhiệm vụ mà các Nghị định 40,41 của Quốc hội khóa X, Nghị quyết số 37 của Quốc hội khóa XI, Luật Giáo dục năm 2005 và Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; từ thực tiễn chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích có kết quả của nhiều địa phương, trường học cho thấy: Việc chống tiêu cực và khắc phục sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đoàn thể.

Đáp ứng yêu cầu đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Ngành Giáo dục và Đào tạo


a) Triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện "Nói không với tiêu cực trong thi cử; bệnh thành tích trong giáo dục và dạy học theo lối đọc chép ở bậc trung học", coi đó là khâu đột phá của năm học 2006 - 2007 và tiếp tục thực hiện trong những năm học sau, để toàn ngành giáo dục và đào tạo tự khẳng định, đổi mới vì sự phát triển của ngành, làm tiền đề triển khai những giải pháp khác nhằm khắc phục các yếu kém, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục với yêu cầu: nâng cao đạo đức của nhà giáo; giáo dục tính trung thực cho học sinh, sinh viên; bảo đảm trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường trong việc ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục. Xác định nhiệm vụ trọng tâm chống tiêu cực và bệnh thành tích, tập trung chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

b) Gắn việc thực hiện chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục và dạy học theo lối đọc chép ở bậc trung học với việc thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp; đổi mới công tác thi, tuyển sinh và xây dựng quy trình đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học, bảo đảm dạy thực chất, học thực chất, thực sự nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục để hạn chế tiêu cực, đồng thời chống tiêu cực để nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" trong các nhà trường với nội dung cụ thể, thiết thực "dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất".

c) Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, đặc biệt là với Công đoàn ngành giáo dục, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan thông tin đại chúng trong tổ chức triển khai, xây dựng và thực hiện chương trình liên ngành để tạo sự đồng thuận của mọi tầng lớp xã hội trong việc chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục và dạy học theo lối đọc chép ở bậc trung học.

d) Ban chỉ đạo thực hiện "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục và dạy học theo lối đọc chép ở bậc trung học" thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo, triển khai ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã hội thực hiện có hiệu quả và chất lượng, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục và đào tạo. Hàng quý tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai và kết quả tổ chức thực hiện.

2. Các sở, ngành có các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trực thuộc cần chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; thông báo Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý nghiêm túc thực hiện chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục và dạy học theo lối đọc chép ở bậc trung học; không áp đặt các chỉ tiêu về kết quả thi, lên lớp, tốt nghiệp một cách hình thức không phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo xử lý nghiêm các tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục ở địa phương ngay từ đầu các năm học mới; coi đây là một nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm của năm học 2006 - 2007 và những năm tiếp theo. Bảo vệ, tuyên dương các thầy cô có đóng góp tích cực vào việc chống tiêu cực, bệnh thành tích và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Trước mắt cần ban thành chỉ thị để chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục và dạy học theo lối đọc chép ở bậc trung học" tại địa phương.


4. Gia đình và các bậc phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh cần chú trọng giáo dục con em mình thái độ học tập đúng đắn, trung thực; không tiếp tay cho các hiện tương tiêu cực, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và chính quyền địa phương phát hiện và kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo mở chuyên đề "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục và dạy học theo lối đọc chép ở bậc trung học" tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các tầng lớp xã hội hiểu mục đích, yêu cầu của việc thực hiện, nhằm nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí, hành động và quyết tâm thực hiện; kịp thời phát hiện và biểu dương các địa phương, các trường, các thầy cô giáo đã chủ dộng chống tiêu cực trong thi cử, không chấp nhận bệnh thành tích trong giáo dục và không chạy theo lối đọc chép ở bậc trung học nhằm phát huy đóng góp tích cực của các thầy cô giáo, ý chí học tập của học sinh.

6. Sở Tài chính xây dựng kế hoạch ngân sách, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch chỉ tiêu biên chế giáo dục, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh nghiên cứu chính sách đãi ngộ, khen thưởng, chế độ xử phạt, đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới giáo dục; các sở, ngành theo thẩm quyền phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bảo đảm các điều kiện triển khai tổ chức thực hiện chống tiêu cực trong giáo dục có chất lượng, hiệu quả.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi tới các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể và các đơn vị, trường học trong tỉnh. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi

Các tin đã đưa ngày: