Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐ ngày 21/12/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc “Về định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh”. (30/07/2013)

Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐ ngày 21/12/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc “Về định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh”.
Các tin đã đưa ngày: