Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐ ngày 21/12/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc “Về định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh”. (30/07/2013)

Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐ ngày 21/12/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc “Về định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh”.

Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (30/07/2013)

Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về “xây dựng gia đình văn hoá làng văn hoá, đơn vị văn hoá tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2010 (30/07/2013)

Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND về “xây dựng gia đình văn hoá làng văn hoá, đơn vị văn hoá tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2010
Các tin đã đưa ngày: