Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐ ngày 21/12/2004 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc “Về định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh”.

30/07/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2004/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2004


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ BA
(
Họp từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12 năm 2004)

NGHỊ QUYẾT

Định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn,

làng, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

- Căn cứ Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19-6-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư;

- Xét tờ trình số: 2904/TT-UB ngày 19-11-2004 của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

I - Định hướng về nội dung hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Về thể thức, bố cục:

- Căn cứ tình hình thực tiễn về phong tục, tập quán tốt đẹp, truyền thống văn hoá trên địa bàn để dùng tên gọi văn bản là hương ước hoặc quy ước của thôn, làng, bản, khu dân cư.

- Bố cục văn bản hương ước hoặc quy ước của thôn, làng, bản, khu dân cư gồm có: Lời nói đầu và 5 chương.

+ Lời nói đầu: Nêu những truyền thống văn hoá của thôn, làng, bản, khu phố và mục đích của việc xây dựng hương ước hoặc quy ước.

+ Chương I là quy định chung: Gồm các điều quy định phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện hương ước (quy ước).

+ Chương II: Xây dựng và giữ gìn nếp sống văn hoá: Gồm 4 mục và được cụ thể thành các điều để nêu những nội dung về giữ gìn truyền thống văn hoá, thuần phong mỹ tục; thực hiện chính sách văn hoá - giáo dục; dân số, gia đình, trẻ em; về xây dựng quan hệ gia đình, cộng đồng.

+ Chương III quản lý đời sống và xây dựng kinh tế: Gồm các điều quy định về bảo vệ tài sản, môi trường xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế của thôn, làng, bản, khu dân cư.

+ Chương IV: An ninh - trật tự: Gồm các điều quy định phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh thôn xóm; quản lý hộ khẩu, hộ tịch nhằm hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trên địa bàn.

+ Chương V: Tổ chức thực hiện: Gồm các điều quy định khen thưởng, xử lý vi phạm và hiệu lực thi hành.

2. Về nội dung văn bản hương ước (quy ước) của thôn, làng, bản, khu dân cư phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Nội dung phải thiết thực, ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, để thực hiện, phù hợp với tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội, phong tục tập quán của địa phương và đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

- Tập hợp được dân cư trong thôn, làng, bản, khu dân cư tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm và phát huy quyền tự do, dân chủ của nhân dân, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

- Bảo đảm giữ gìn và phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, ăn ở, đi lại; loại bỏ hủ tục lạc hậu; phát triển các hình thức hoạt động văn hoá lành mạnh, xây dựng và phát huy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư.

- Đề ra được các biện pháp góp phần bảo vệ tài sản của Nhà nước, tài sản công, tài sản của công dân, bảo vệ trật tự, an ninh, môi trường; nội dung hương ước (quy ước) phải gắn kết chặt chẽ với nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

- Quy trình xây dựng hương ước (quy ước) phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT/BTP-BVHTT-BTT-UBTƯ MTTQVN ngày 31-3-2000 của Bộ Tư pháp - Bộ Văn hoá Thông tin và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

II - Tổ chức thực hiện:

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, có đề cương về hương ước (quy ước) mẫu để thôn, làng, bản, khu dân cư làm cơ sở xây dựng. Chậm nhất đến hết năm 2006 có 100% thôn, làng, bản, khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều xây dựng và thực hiện hương ước (quy ước) của mình được UBND cấp huyện phê duyệt.

Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16-12-2004.

T.M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
CHỦ TỊCH
(Đã ký)


Trịnh Đình Dũng

Các tin đã đưa ngày: