Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24-10-2017 của HĐND tỉnh v/v hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

31/10/2017

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24-10-2017 của HĐND tỉnh v/v hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: