Quyết định số 06/2005/QĐ-UBND ngày 26/5/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “Về việc chuyển đổi đoàn Nghệ thuật cải lương thành đoàn Nghê thuật chèo Vĩnh Phúc (30/07/2013)

Quyết định số 06/2005/QĐ-UBND ngày 26/5/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “Về việc chuyển đổi đoàn Nghệ thuật cải lương thành đoàn Nghê thuật chèo Vĩnh Phúc

Quyết định số 05/2005/QĐ-UBND ngày 26/5/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc "về việc thành lập Đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc Vĩnh Phúc". (30/07/2013)

Quyết định số 05/2005/QĐ-UBND ngày 26/5/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc "về việc thành lập Đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc Vĩnh Phúc".

Quyết định 1167/2005/QĐ- UB ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá thông tin”. (30/07/2013)

Quyết định 1167/2005/QĐ- UB ngày 29/4/2005 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá thông tin”.
Các tin đã đưa ngày: