Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

30/10/2017

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: