Thông tư 139/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/04/2018

Thông tư 139/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: