Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh

07/01/2020

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, chế độ dinh dưỡng được tính bằng mức tiền đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian có mặt thực tế tập trung tập luyện, huấn luyện ở trong nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền được quy định cụ thể như sau:

Đội tuyển tỉnh: 220.000 đồng/người/ngày.

Đội tuyển trẻ tỉnh: 175.000 đồng/người/ngày.

Đội tuyển năng khiếu các cấp, đội tuyển cấp huyện: 130.000 đồng/người/ngày.

Trong thời gian tập trung thi đấu, chế độ dinh dưỡng được tính bằng mức tiền đối với huấn luyện viên, vận động viên quy định cụ thể như sau:

Đội tuyển tỉnh: 290.000 đồng/người/ngày.

Đội tuyển trẻ tỉnh: 220.000 đồng/người/ngày.

Đội tuyển năng khiếu các cấp, đội tuyển cấp huyện: 220.000 đồng/người/ngày.

Đối với mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập luyện, huấn luyện và thi đấu áp dụng theo 2 mức quy định như trên.

Về nguồn kinh phí thực hiện: chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên của cấp nào do ngân sách cấp đó chi trả.

Nghị quyết này bãi bỏ khoản 1 Điều 3; điểm a, b, c khoản 3 Điều 3 và tiết 1, tiết 2 điểm d khoản 3 Điều 3 tại Nghị quyết 64/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao, chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

Đặng Ngọc


 

Các tin đã đưa ngày: