Thông báo Địa điểm, thời gian, sát hạch chuyên môn đối với thí sinh dự tuyển vào ngành VHTT&DL

30/07/2013

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-HĐXT ngày 14/11/2012 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2012.

Hội đồng xét tuyển thông báo như sau:
1. Nội dung: Tổ chức sát hạch đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Thời gian:
- Buổi chiều 18/12/2012 (Thứ ba), bắt đầu từ 15h: Thí sinh xem số báo danh, nội quy phòng sát hạch chuyên môn.
- Buổi sáng ngày 19/12/2012 (Thứ tư), bắt đầu từ 7h30 phút: Thí sinh có mặt để thực hiện việc sát hạch chuyên môn.
3. Địa điểm: Hội trường lớn tầng 2 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
(Số 2, Đường Hai Bà Trưng, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên)
4. Yêu cầu đối với thí sinh:
- Khi đi mang theo Chứng minh thư nhân dân để xuất trình, đối chiếu trước khi vào sát hạch chuyên môn.
- Chỉ được đem vào phòng sát hạch bút viết, thước kẻ, tẩy; không được mang vào phòng sát hạch các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung sát hạch chuyên môn, các phương tiện thông tin như điện thoại di động, máy ghi âm...
* Giao Văn phòng Sở chuẩn bị Hội trường.
Vậy Hội đồng thông báo để các đơn vị trực thuộc và các thí sinh đăng ký dự tuyển biết, thực hiện theo đúng quy định.
Nơi nhận:
- CPGĐ;
- Các thành viên Hội đồng;
- Các đơn vị sự nghiệp;
- Wesite SVHTT&DL;
- Lưu VT,TCCB.
(15.11.2012) TM.

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
CHỦ TỊCH
Đã ký


Giám đốc
Trần Văn Quang

 

Các tin đã đưa ngày: