THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với các đơn vị trong khối Du lịch.

30/07/2013

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

 
   Số:            /SVHTT&DL-TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Vĩnh Phúc, ngày    tháng 02 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
tại buổi làm việc với các đơn vị trong khối Du lịch.

 

 

 

 

Chiều ngày 16/2/2012, tại Văn phòng Sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với các đơn vị: Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên Du lịch; Trung tâm Thông tin & Xúc tiến Du lịch. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Ngô Duy Đông - PGĐ Sở; Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng KHTC, Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra Sở.

Sau khi nghe các đồng chí Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch; Phòng Quy hoạch và Phát triển tài nguyên Du lịch; Giám đốc Trung tâm Thông tin & Xúc tiến Du lịch báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020; Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị đã kết luận những nội dung công tác trọng tâm năm 2012 như sau:

1- Giao Văn phòng Sở đề xuất thành lập BCĐ của ngành để thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 4/11/2011 của BCH Tỉnh uỷ về phát triển dịch vụ, du lịch Vĩnh Phúc đến năm 2020 do Giám đốc Sở làm Trưởng ban; đ/c Ngô Duy Đông - Phó Giám đốc Sở làm Phó Trưởng ban và thành viên tham gia BCĐ gồm các đ/c là Trưởng phòng Quản lý Nhà nước; Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Sở.

2- Giao Phòng Quy hoạch & Phát triển tài nguyên Du lịch:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và tranh thủ lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành xây dựng dự thảo văn bản về: cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực để phát triển du lịch Vĩnh Phúc, giai đoạn 2012-2020.

- Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020; định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến hành rà soát để lập quy hoạch chi tiết ở một số cụm, điểm du lịch. Trước mắt tập trung quy hoạch chi tiết để xây dựng các dự án đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn các huyện, thị: Tam Đảo, thị xã Phúc Yên và thành phố Vĩnh Yên.

 Thời gian hoàn thành trong quý III/2012.

3- Giao phòng Nghiệp vụ Du lịch chủ trì xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ Chiến lược phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020 theo Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

4- Giao Trung tâm Thông tin & Xúc tiến du lịch:

- Chủ trì xây dựng Đề án tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Vĩnh Phúc, giai đoạn 2012-2020.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn (SNV) tổ chức khảo sát, lập Dự án phát triển du lịch văn hoá cộng đồng tại xã Đạo Trù và xã Đại Đình, huyện Tam Đảo.

Thời gian hoàn thành (Quý III/2012).

5- Về chuẩn bị tổ chức “Tuần văn hoá - Du lịch Vĩnh Phúc năm 2013 với chủ đề: Lễ hội Tây Thiên và Đại lễ Uống nước nhớ nguồn với nội dung chính:

 + Lễ khai mạc gắn với Lễ hội đường phố và Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn 10 tỉnh đồng bằng Sông Hồng tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên.

+ Đại lễ Uống nước nhớ nguồn tổ chức tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch.

+ Lễ hội Tây Thiên Xuân Quý Tỵ 2013 tổ chức tại Đền Thượng Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo.

 Sở đã có văn bản thành lập BCĐ và kế hoạch (dự thảo) báo cáo UBND tỉnh, sau khi có văn bản của UBND tỉnh sẽ phân công và triển khai công việc cụ thể.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến Kết luận của Giám đốc Sở để các phòng, đơn vị liên quan trực thuộc Sở biết và phối hợp thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND (b/c);
- CPGĐ;
- Lưu VT-TH.
K210212
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Ngô Duy Đông

 

Các tin đã đưa ngày: