KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2012

30/07/2013

( theo Kế hoạch số 40/KH-HĐXT của Hội đồng xét tuyển viên chức - Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc ký ngày 14 tháng 11 năm 2012)

 

 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/01/2012;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về Quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức;

Căn cứ công văn số 4120 UBND-KS ngày 14/9/2012 cña UBND tØnh về việc tuyển dụng viên chức theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngµy 12/4/2012 của Chính phủ;

Căn cứ công văn số 179/SNV-CCVC ngày 12/4/2006 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng cán bộ, viên chức theo Quyết định số 43/2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

Căn cứ văn bản số 278/SNV-CCVC ngày 16/4/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch tuyển viên chức;

Căn cứ Công văn số 1054/SNV-CCVC ngày 14/11/2012 của Sở Nội vụ về việc đồng ý xét tuyển viên chức Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2012;

 Căn cứ Quyết định số 434/ QĐ-VHTT&DL ngày 10/10/2012 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2012;

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở VHTT&DL xây dựng Kế hoạch xét tuyển viên chức như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc xét tuyển viên chức nhằm tuyển chọn, bổ sung đội ngũ viên chức ngành Văn hoá, thể thao và Du lịch có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu ngạch quy định.

- Công tác xét tuyển phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và đúng các văn bản quy định.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức theo cơ cấu, chỉ tiêu:

a) Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 31/10/2012. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch dự xét tuyển, có kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN

          1. Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu).

          2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4 x 6 và đóng dấu giáp lai, theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác;

          3. Bản sao giấy khai sinh;

          4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, bản sao chứng minh thư nhân dân;

          5. Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện, thành, thị trở lên cấp (trong vòng 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ);

          6. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện, thành, thị chứng nhận. Nếu là người dân tộc thiểu số phải có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú;

          7. Bản xác nhận thân nhân của người dự tuyển ở nơi cư trú do công an xã, phường, thị trấn ký;

          8. 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm (ghi họ và tên, ngày tháng, năm sinh phía sau ảnh);

          9. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

          Ghi chú:

          - Các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và bản chụp các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển không phải chứng thùc nhà nước.

          - Người đăng ký dự tuyển phải cam kết trong đơn dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đã được thông báo công khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp nộp trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.

          - Người trúng tuyển phải xuất trình bản gốc để kiểm tra đối chiếu trước khi quyết định tuyển dụng.

- Không trả lại hồ sơ cho thí sinh dự tuyển.

- Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

          IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

            1. H×nh thøc tuyÓn dông.

            XÐt tuyÓn

2. Nội dung xét tuyển viên chức.

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Nội dung phỏng vấn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung cụ thể do hội đồng xét tuyển viên chức quyết định.

          3. Cách tính điểm.

          3.1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

          3.2 Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

          3.3 Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

          3.4 Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

          3.5 Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại điểm 2.1; 2.2 và điểm 2.4 mục này.

          3.6 Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại điểm 2.3 và 2.4 mục này.

          V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN.

          Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây;

          1. Có điểm học tập, tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

          2. Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng ở từng vị trí việc làm.

          - Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 cụ thể như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ;

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG.

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển viên chức (nếu có).

2. Sau khi thực hiện các quy định, Giám đốc sở phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.

VII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN.

          Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 163/2010/TTLT/BTC - BNV Liên tịch của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ngày 20/10/2010 quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức. Mức thu 260.000đ.

VIII.THỜI GIAN THỰC HIỆN.

           1. Từ ngày 22/10/2012 - 13/11/2012: Xây dựng kế hoạch, cơ cấu xét tuyển viên chức trình Sở Nội vụ thẩm định phê duyệt.

          2. Từ ngày 14/11/2012 - 12/12/2012: Thông báo công khai kế hoạch và cơ cấu xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Vĩnh phúc hoặc đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, trang website www.vhttdlvinhphuc.vn, website http://www.snvvinhphuc.gov.vn/ dán niêm yết tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Từ ngày 15/11/2012 - 7/12/2012: Bán hồ sơ xét tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

4. Từ ngày 15/11/2012 - 12/12/2012:  Nhận hồ sơ và lệ phí xét tuyển.

- Thư ký tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Tổng hợp và báo cáo Hội đồng (không nhận hồ sơ gửi bằng đường bưu điện)

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ (tầng 4) trụ sở Sở VHTT&DL, địa chỉ số 02 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đúng 16h30 ngày 12/12/2012: Chốt hồ sơ đăng ký tuyển dụng (gồm: biên bản chốt, bản photo danh sách gửi Hội đồng).

5. Ngày 13/12/2012: Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển, dán niêm yết công khai tại Sở VHTT&DL.

6. Từ ngày 14/12/2012 - 20/12/2012: Héi ®ång xÐt tuyÓn viªn chøc tæ chøc pháng vÊn vµ xÐt tuyÓn theo quy ®Þnh.

7. Từ ngày 21/12/2012 - 28/12/2012: Tổng hợp danh sách hồ sơ, thu các loại văn bằng chính để kiểm tra, đối chiếu. Báo cáo Sở Nội vụ thẩm định công nhận kết quả trúng tuyển.

Sau khi có thông báo kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Hội đồng niêm yết kết quả tại Sở VHTT&DL và quyết định tuyển dụng.

          IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Việc xét tuyển viên chức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch là nhiệm vụ quan trọng nhằm tuyển chọn cho ngành đội ngũ viên chức có chất lượng để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do vậy xét tuyển phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và đúng thời gian.

          2. Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở VHTT&DL có trách nhiệm thành lập các Ban giúp việc để xây dựng câu hỏi phỏng vấn, coi thi, chấm thi, thanh tra và tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng.

          Các thành viên Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng phân công.

          3. Phòng Tổ chức cán bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở cần tuyển viên chức có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ về thời gian, thủ tục, hồ sơ, các quy định về việc xét tuyển viên chức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên Báo Vĩnh Phúc, trang website www.vhttdlvinhphuc.vn,  Sở Nội vụ và tại trụ sở cơ quan; tiếp nhận hồ sơ đăng ký và lệ phí dự tuyển, chuẩn bị nội dung, địa điểm và tổ chức kiểm tra chuyên môn theo quy định.        

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức của ngành Văn hoá, Thể thao và du lịch năm 2012, mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (Số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Điện thoại: 3.727.377.

BIỂU CƠ CẤU VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2012

Các tin đã đưa ngày: