Cội nguồn

02/06/2017

Cội nguồn

Hạ vàng thăm Tam Đảo

Gặp xốn xang nhạc rừng

Nơi đất lành chim đậu

Bỗng thấy lòng rưng rưng

 

Vịn đá men dòng thác

Đằm mình Suối Giải Oan

Mạch ngầm ăm ắp Thiện

Gột muôn bụi trần gian

 

Ngồi thiền bên Quốc Mẫu

Dâng trào sự bình yên

Ngàn sau ngàn sau hỡi

Vọng cội nguồn Tây Thiên

Thuý Tình

 

Các tin đã đưa ngày: