MỪNG ĐẢNG 87 XUÂN

08/11/2016

Xuân tân mừng Đảng khởi đầu năm

Đảng đã đưa dân khỏi tối tăm

Giải phóng non sông giành độc lập

Cộng hòa, xã hội…vững ngàn năm.

 

Đảng đưa nước Việt đang vươn tới

Hiện đại văn minh sẽ kịp người

Ý Đảng lòng dân hòa một nhịp

Tạo thành sức mạnh gấp mười mươi.

 

“Con thuyền nước Việt” vượt trùng khơi

Đảng giỏi lái chèo thật tuyệt vời

Đối sách bình an toàn lãnh thổ

Giữ yên biển đảo với bầu trời.

 

Chúc mừng Đại hội Đảng ta ơi

Nghị quyết mười hai thấu mọi người

“Bát thập thất niên” Mừng tuổi Đảng

Búa liềm tỏa sáng khắp muôn nơi!

                                  Xuân Đinh Dậu 2017

                                               Trần Hồng Phong

Các tin đã đưa ngày: