ĐẢNG LÀ MÙA XUÂN

24/11/2016

  ĐẢNG  LÀ  MÙA  XUÂN

Mùa xuân Đảng nở rộ hoa

Mùa xuân là Đảng, Đảng là mùa xuân

Ý Đảng quện với lòng dân

Tạo thành hoa trái như xuân bốn mùa!

                                                                    THP

Các tin đã đưa ngày: