CHÚC MỪNG ĐẢNG TA

05/01/2017

Đảng ta tám bảy mùa xuân

Trải bao giai đoạn muôn phần khó khăn

Bước đầu lãnh đạo toàn dân

Đứng lên đánh đuổi thực dân tham tàn

Giành quyền độc lập vinh quang

Xây dựng đất nước vẻ vang anh hùng

Giữ nước việc khó vô cùng

Dân thì mù chữ mịt mùng tối tăm

Lại kèm nạn đói bốn nhăm (Năm Ất Dậu 1945)

Quân Tầu, Nhật, Pháp nhăm nhăm xía vào

Đảng ta mấy khéo làm sao

Đuổi từng bọn giặc nêu cao ngọn cờ

Diệt dốt, chống đói bấy giờ

Đưa nước ta khỏi thế cờ trầm kha

Đường lối Đảng đã đề ra

Vừa là “phản đế”, vừa là “phản phong”.

Toàn Đảng, toàn dân dốc lòng

Đánh đuổi Pháp, Mỹ thành công hoàn toàn

Việt Nam thắng lợi huy hoàng

Làm lên lịch sử vẻ vang muôn đời

Nghị quyết Đảng sáng ngời ngời

Như có phép lạ đổi đời toàn dân

Ấm no, hạnh phúc muôn phần

Dân biết ơn Đảng, Đảng cần nhân dân

Ý Đảng hợp với lòng dân

Tạo thành sức mạnh góp phần thành công

Đảng ta, Đảng của công nông

Chúc mừng Đảng đã thành công tuyệt vời./.

THP

Các tin đã đưa ngày: