Lớp tập huấn nghiệp vụ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo năm 2017

07/12/2017

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về  tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo; Kế hoạch số 5742/KH-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng ngày 07 tháng 12 năm 2017, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo năm 2017, tham dự lớp tập huấn lần này có các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước thuộc các phòng, ban chuyên môn, một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nước thuộc Phòng VHTT các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ  Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế giảng bài

Lớp tập huấn nghiệp vụ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo lần này sẽ tập trung vào một số văn bản quy phạm pháp luật do TW ban hành điều chỉnh trên lĩnh vực kinh doanh dịch vụ VH công cộng, đặc biệt nhấn mạnh đến hiệu lực quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Đó là:

1. Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012

2. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

3. Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;

4. Kế hoạch số 5742/KH-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng

5.Tổng kết 5 năm thi hành Luật Quảng cáo (2013- 2017); Những nội dung, kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại của Vĩnh Phúc sau 5 năm thi hành Luật Quảng cáo trên địa bàn.

Hữu Thịnh

Các tin đã đưa ngày: