Kế hoạch công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

05/01/2019

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Số:     100    /KH - SVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày   24     tháng  12  năm 2018

 

KẾ HOẠCH
Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

 

          Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh và có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019, như sau:

I. Mục đích và yêu cầu:

1. Mục đích:

- Khai thác tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, hình thành các sản phẩm đặc trưng, bảo đảm phát triển bền vững. Phát huy yếu tố con người, coi trọng phát triển nguồn nhân lực; quan tâm hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc.

- Đẩy mạnh  phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Yêu cầu:

- Định hướng mọi hoạt động văn hóa, gia đình vào việc xây dựng con người phát triển toàn diện, để văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống của xã hội.

- Xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao sâu rộng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu nâng cao sức khỏe cho các tâng lớp nhân dân.

- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, gắn phát triển du lịch với việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa các dân tộc và bảo vệ môi trường.

          II.  Một số chỉ tiêu cụ thể:

1. Lĩnh vực Văn hoá:

- 100% xã, phường, thị trấn; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá và hoạt động hiệu quả;

- 112 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (Tiêu chí 6 và 16);

-  89% số hộ gia đình; 87% số thôn, tổ dân phố; 80% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá.

2. Lĩnh vực Thể dục thể thao:

- 36% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên;

- 30% gia đình tham gia tập luyện TDTT;

- 120 VĐV đẳng cấp quốc gia; trong đó 40 VĐV cấp kiện tướng, 80 VĐV cấp I;

- Số lượng giải thi đấu TDTT cấp tỉnh: 09 giải;

- Số lượng giải tham gia thi đấu khu vực, quốc tế và toàn quốc: 45 giải; Số huy chương đạt được: Phấn đấu đạt từ 250 huy chương (80 HCV, 75 HCB, 95 HCĐ).

3. Lĩnh vực Du lịch:

- Du lịch Vĩnh Phúc đặt mục tiêu: Về lượt khách phấn đấu đón được 6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 43.500 lượt. Doanh thu du lịch đạt 1.910 tỷ đồng.

     4. Xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình công tác của UBND tỉnh:

     (1) Sửa đổi Nghị quyết 75/2012/NQ-HĐND ngày 22/12/2012 của HĐND tỉnh về phát triển thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020;

     (2) Điều chỉnh Nghị quyết số 64/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao, chế độ đối với huấn luyện viên thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Phúc;

     (3) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh;

     (4) Quyết định ban hành quy định của UBND tỉnh về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ.

     - Xây dựng các Đề án, chương trình, kế hoạch:

(5) Đề án bảo tồn và phát huy nghệ  thuật biểu diễn truyền thống tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

(6) Kế hoạch tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ dân cư nông thôn, công nhân các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

     (7) Đề án tu bổ, tôn tạo, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh.

     (8) Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

     (9) Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

III. Những nhiệm vụ và giải pháp:

1. Nhiệm vụ:

1.1. Trong lĩnh vực văn hóa, gia đình

- Đẩy mạnh hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản: Tăng cường công tác quản lý lễ hội, đặc biệt là dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và công tác tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh. Lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận: Di tích quốc gia đặc biệt khu di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu; Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hát Soọng Cô người Sán Dìu tại Vĩnh Phúc. Duy trì trưng bày phần I: Vĩnh Phúc thời kỳ tiền sơ sử đến năm 1930 tại Bảo tàng tỉnh. Triển khai Kế hoạch tổ chức đón bằng công nhận bảo vật quốc gia Tháp gốm men chùa Trò; Trưng bày triển lãm tinh hoa cổ vật Trần - Lê trên đất Vĩnh Phúc; Trưng bày chuyên đề về ký ức của lưu học sinh miền Nam về Vĩnh Phúc.

- Tiếp tục thực hiện, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội đặc biệt là các lễ hội nhân dịp đầu xuân năm mới. Hướng dẫn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động tại các thiết chế văn hoá thể thao cơ sở đặc biệt là tại Trung tâm văn hoá xã. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 6530/KH-UBND ngày 28/12/2012 thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Thực hiện việc thu thập, thống kê số liệu về bạo lực gia đình theo Thông tư số 23/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Duy trì các mô hình câu lạc bộ gia đình và nhóm phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy, đường dây nóng hỗ trợ phòng chống bạo lực gia đình. Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, công tác gia đình.

- Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng hiệu quả hệ thống đọc trong tương lai. Xây dựng hệ thống mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp. Tổ chức phòng báo "Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019". Tổ chức trưng bày triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách báo, tư liệu chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện trọng đại trong năm 2019 của tỉnh và cả nước, tổ chức tốt các hoạt động truyên truyền Sách và Văn hóa đọc. Cung cấp dịch vụ thư viện hiện đại, thư viện số cho đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Nâng cao chất lượng tài liệu cơ sở vật chất thu hút bạn đọc tới Thư viện. Thực hiện luân chuyển sách tới 137/137 điểm Thư viện cấp xã và 40 điểm bưu điện văn hóa xã.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả QLNN, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; Thường xuyên rà soát, chấn chỉnh và thẩm định cấp phép các loại hình quảng cáo, Dịch vụ Văn hoá công cộng... đảm bảo đúng quy trình, quy định, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực vi phạm pháp luật. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, làm việc với UBND các huyện, thành phố, thị xã xác định những vị trí lắp, dựng Bảng quảng cáo rao vặt miễn phí theo quy định được UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý Văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

- Tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và cả nước trong năm 2019. Kết hợp hiệu quả các hình thức tuyên truyền cổ động, tuyên truyền lưu động và biểu diễn văn nghệ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Phối hợp với các phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin các huyện, thành, thị đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác văn hóa thông tin cơ sở. Khảo sát, xây dựng hồ sơ lưu trữ, thống kê bảo tồn các loại hình đặc trưng văn hóa dân gian trên địa bàn tỉnh. Tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn của khu vực và toàn quốc như:  Liên hoan, Hội diễn hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2019 tại Khánh Hòa, Liên hoan tuyên truyền lưu động Kỷ niệm 60 năm đường Hồ Chí Minh huyền thoại, Hội thi múa không chuyên toàn quốc...

- Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch chiếu phim khu vực nông thôn, miền núi năm 2019. Tiếp tục nâng cao chất lượng chiếu phim bằng cách đổi mới thiết bị kỹ thuật máy chiếu và cung cấp nguồn phim đa dạng phong phú để thu hút khán giả. Tăng cường tuyên truyền nhiệm vụ chính trị lồng ghép qua chương trình chiếu phim truyện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả tốt công tác biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, biểu diễn phục vụ nhân dân miền núi và khu vực nông thôn theo kế hoạch năm. Xây dựng các chương trình nghệ thuật mới, dàn dựng các vở diễn thường niên, các trích đoạn chèo, hài kịch... phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân. Duy trì thực hiện kế hoạch đa dạng hóa các loại hình nghệ thuật. Tham gia Cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2019 và các liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp khác do Bộ Văn hóa và các hội chuyên ngành tổ chức. Tiếp tục phối hợp, giúp đỡ các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, các đội văn nghệ ở cơ sở nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Mở rộng, thu hút các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các loại hình dịch vụ nhằm khai thác hiệu quả công năng của Nhà hát tỉnh. Triển khai kế hoạch nghiên cứu, sáng tác, dàn dựng, thu đĩa DVD và phát sóng truyền hình một số bài hát chèo, hát văn, trống quân Đức Bác…nhằm bảo tồn, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Vĩnh Phúc.

1.2. Trong lĩnh vực thể dục thể thao

     - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động theo từng chủ đề, từng mục đích để phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao ở tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động thể thao cổ truyền mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019.

- Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh hàng năm theo kế hoạch, tham gia giải thể thao quần chúng do Trung ương tổ chức. Đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc gia: giải Đẩy gậy, Kéo co toàn quốc; giải Penkasilat trẻ toàn quốc; giải Bóng chuyền hơi trung cao tuổi toàn quốc; vòng chung kết Bóng chuyền A1 toàn quốc (Nam, Nữ).

- Duy trì thường xuyên 12 đội thể thao, 13 lớp năng khiếu theo chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh giao. Triển khai tốt việc tập huấn và tham gia thi đấu các giải thể thao trong và ngoài nước; nâng cao thành tích các đội thể thao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đội thể thao trong việc tập luyện thường xuyên; rà soát lực lượng vận động viên tiến hành kiểm tra sàng lọc và tuyển chọn bổ sung vận động viên theo số lượng phù hợp với tình hình thực tế của các đội. Xây dựng kế hoạch, lộ trình nhằm đưa đội Bóng chuyền nữ lên hạng đội mạnh quốc gia.

1.3. Trong lĩnh vực du lịch

- Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số: 103/NQ-CP, ngày 06/10/2017 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 02/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục những yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh theo Luật Du lịch. Xây dựng phần mềm quản lý du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo môi trường du lịch phát triển bề vững; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nếp sống văn minh tại các khu du lịch, nhất là trước, trong và sau tết và mùa lễ hội, du lịch; Triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch và phát động phong trào người dân ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch; phát động phong trào “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên, niềm nở với khách du lịch”.

- Triển khai tổ chức các hoạt động sự kiện, chương trình quảng bá, giới thiệu du lịch Vĩnh Phúc; xuất bản các tài liệu, ấn phẩm, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia thông tin quảng bá trên các ấn phẩm du lịch, các trang web của ngành và tại các hội chợ, hội nghị, hội thảo trong và ngoài tỉnh.

          2. Các nhóm giải pháp chủ yếu:

2.1. Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

- Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông. Đẩy nhanh việc thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, thể thao, du lịch. Chú trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn, văn hóa trong các cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội, giữa ngành văn hóa, thể thao, du lịch với các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp để phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư vào các khu vực có tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch; chú trọng giữ gìn, bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa của địa phương; đảm bảo môi trường sinh thái, cảnh quan tự nhiên.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh; chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức; sự xâm nhập, chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng.

- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án Cải cách hành chính theo hướng khai thác tối đa công năng việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động nội bộ, giao dịch giữa cơ quan nhà nước với công dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 - 2008.

- Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các Nghị định, văn bản thực hiện Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa, Luật Điện ảnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Điện ảnh, Luật Phòng, chống bạo lực Gia đình, Luật Thể dục thể thao, Luật Du lịch... Xây dựng và đẩy mạnh thực hiện cơ chế phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị và tăng cường vai trò của các Hiệp hội, Doanh nghiệp liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

2.2. Nhóm giải pháp về hoàn thiện chính sách, đầu tư

- Đề xuất các nhiệm vụ cần ưu tiên đầu tư cũng như thu hút các nguồn lực từ xã hội để xây dựng và đảm bảo hoạt động thường xuyên của các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng: Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; Sân tập luyện TDTT đơn giản; Sắp xếp trụ sở làm việc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh, Thư viện tỉnh, các công trình thể thao cơ bản như sân vận động, bể bơi, nhà thi đấu…

2.3. Nhóm giải pháp về kinh phí

- Tăng cường đầu tư cho văn hóa, thể thao, du lịch, hằng năm phấn đấu đảm bảo nguồn kinh phí chi sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra trong tổng chi cân đối ngân sách của tỉnh; thu hút tối đa nguồn vốn của các tổ chức, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nguồn viện trợ quốc tế cho hoạt động văn hóa, thể thao ở địa phương.

 - Xây dựng cơ chế hỗ trợ, tài trợ từng phần cho các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao, ưu tiên các tác phẩm về đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng địa phương; có chính sách văn hóa đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

2.4. Nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

- Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nguồn lãnh đạo quản lý ngành; đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức. Lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức đảm đương công việc.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

 

Trên đây là Kế hoạch công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này./.

         

Nơi nhận:

- Bộ VHTTDL (b/c);

- Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh (b/c);

- GĐ và các PGĐ Sở;

- Các phòng,ban, đơn vị thuộc Sở;

- Phòng VHTT các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 Đã ký

 

 

 

Trần Ngọc Oanh

 

Các tin đã đưa ngày: