NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VĨNH PHÚC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019

12/04/2019

Ngày 10/4/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 327/SVHTT&DL-VP về việc phát động phong trào thi đua năm 2019. Với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019”, phong trào thi đua được phát động sâu rộng tới tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong tỉnh. Theo đó, tất cả các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, tổ chức phát động  phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và nhiệm vụ phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và du lịch năm 2019.

Mục tiêu của phong trào thi đua là: “Quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao và mục tiêu phát triển trên các lĩnh vực hóa, thể thao và du lịch của ngành đề ra; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019” và thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những  biểu hiện tự diễn biến, tư chuyển hóa”.

Hai là, Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ba là, Thi đua đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Cụ thế như:

- Lĩnh vực văn hóa, gia đình: Thi đua tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước. Chú trọng công tác tổ chức, quản lý lễ hội, quản lý di tích. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Tỉnh ủy và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

- Lĩnh vực Thể dục thể thao: Đẩy mạnh, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo đột phá trong thực hiện chương trình bơi an toàn, phòng tai nạn đuối nước. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020. Nâng cao chất lượng hoạt động các CLB TDTT, Gia đình thể thao trên địa bàn, nhất là vùng sâu vùng xa…

- Lĩnh vực Du lịch: Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, ban quản lý các khu du lịch, các doanh nghiệp du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm môi trường du lịch phát triển bền vững; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nếp sống văn minh tại các khu du lịch…

Bốn là, Tiếp tục thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị.

 

HẢI ANH

Các tin đã đưa ngày: