Phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh

21/10/2019

Những năm qua, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tác động tích cực đến việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2018/QĐ-TTg  về việc xây dựng, thực hiện Hương ước, quy ước là giải pháp tích cực để những bản thỏa thuận chung này thực sự có chiều sâu, phát huy được sức mạnh trong đời sống cộng đồng, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.330/1.385 thôn, làng, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước được phê duyệt. Để nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các nội dung đã quy định trong hương ước, quy ước, việc niêm yết, phổ biến hương ước, quy ước đã được phê duyệt đến từng thành viên trong cộng đồng dân cư được cấp ủy, chính quyền cấp xã đặc biệt quan tâm chú trọng. Trước mỗi cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn thể nhất là thông qua hệ thống loa truyền thanh của cơ sở, các nội dung của hương ước thường xuyên được tuyên truyền đến nhân dân, rất nhiều người dân trong các thôn, làng, tổ dân phố đã thấm nhuần các nội dung của hương ước, vận động người thân tích cực thực hiện. Vì vậy người dân luôn chấp hành, thực hiện tốt đối với quy định được đề ra trong các bản hương ước, quy ước.

Quá trình thực hiện hương ước, quy ước đã có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trong đó vai trò của cơ quan tư pháp, văn hóa, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng được thể hiện rõ.

Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đã có tác động trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của cộng đồng dân cư, góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Các phong tục tập quán tốt đẹp của thôn, làng, dòng họ ngày càng được duy trì và phát huy, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức về xây dựng nếp sống văn hóa của nhân dân chuyển biến rõ nét. Qua thực tiễn kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước đã góp phần quan trọng vào việc gìn giữ, phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư ở cơ sở; bài trừ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, xây cất mồ mả, tổ chức lễ hội ở địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mê tín dị đoan góp phần xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc, bảo vệ trẻ em;  nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự… góp phần quan trọng nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa. Nhiều hương ước, quy ước có nhiều điểm tiến bộ sát với tình hình thực tiễn địa phương. Có nhiều mô hình điển hình trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Cụ thể:

Huyện Vĩnh Tường, các phong tục tập quán tốt đẹp cổ truyền của thôn, làng, dòng họ ngày càng được duy trì và phát huy. Nhiều địa phương trong huyện đã coi việc hỏa táng khi có người thân qua đời là hình thức thể hiện nếp sống mới cần được nhân rộng hơn nữa, điển hình trong hoạt động này là các xã Tuân Chính, Cao Đại, Ngũ Kiên thị trấn Tứ Trưng, thị trấn Vĩnh Tường…  

Huyện Bình Xuyên, từ khi có hương ước, quy ước việc cưới được thực hiện văn minh, tiết kiệm; công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thôn, làng và các khu vực có công trình công cộng của các xã, thị trấn đã được nhân dân tích cực tham gia bảo vệ, tố giác góp phần đầy lùi tội phạm. Nhiều quy định của hương ước, quy ước đã được lồng ghép vào phong trào thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Có thể khẳng định hương ước, quy ước đã trở thành công cụ hữu hiệu trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội tại cộng đồng dân cư, duy trì lối ứng xử chuẩn mực, giúp hạn chế, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh. Trên cơ sở kế thừa, có chọn lọc nội dung, những bản hương ước quy ước hiện nay của các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã được sửa đổi, lồng ghép nội dung phù hợp với tình hình mới nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của từng vùng, miền để các thành viên trong cộng đồng dân cư phấn khởi, tự giác, tự nguyện thực hiện.

                                                                        Thu Hương

                                                              Phòng Xây dựng NSVH và Gia đình

Các tin đã đưa ngày: