KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025

20/03/2020

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG UỶ SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

*

Số: 01  -KH/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Vĩnh Yên, ngày  06 tháng  02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

 và Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025

 

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 66 - KH/ĐUK, ngày 25/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng, Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội đảng các cấp và công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020- 2023;

Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở, nhiệm kỳ 2020- 2023 và tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Sở thực hiện với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng phí, tiêu cực. 

2. Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ phải đánh giá sát, đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

3. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự ở đơn vị. Đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

4. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, CCVC quan tâm.

5. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI  HỘI

1. Thời gian Đại hội:

- Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra không quá 02 ngày; Dự kiến trong tháng 5/2020

- Đại hội điểm cấp Chi bộ tiến hành vào quý I năm 2020. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở quyết định chọn Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh làm đơn vị chỉ đạo điểm Đại hội cấp cơ sở. Sau Đại hội điểm sẽ có chỉ đạo, rút kinh nghiệm công tác đại hội trong toàn Đảng bộ

- Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở diễn ra không quá 01 ngày; thời gian cụ thể do Chi bộ quyết định. Hoàn thành trước ngày 30/4/2020.

          - Thời gian họp trù bị đại hội không quá ½ ngày

2. Chương trình Đại hội

 Chương trình đại hội gồm những nội dung sau:

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

- Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; khai mạc Đại hội

- Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội

- Trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy; bí thư, phó bí thư (đối với chi bộ không có chi ủy)

- Đại hội thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo của chi ủy; bí thư, phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy)

- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên

- Phát biểu của đại diện cấp uỷ cấp trên

- Bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên

- Thông qua nghị quyết đại hội.

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

3. Trang trí trong đại hội:

- Trên cùng phông chính là khẩu hiệu "Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm"; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái), ảnh Mác - Lênin (bên phải).

Dưới là tiêu đề đại hội:

ĐẢNG BỘ……

CHI BỘ ……………..

ĐẠI HỘI LẦN THỨ......

Nhiệm kỳ...

Vĩnh Yên, ngày... tháng ... năm ..

- Các khẩu hiệu hành động của  Đại hội (nếu có) phải  phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị treo ở khu vực hai bên hội trường nơi diễn ra đại hội.

III. CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ BẦU CỬ TRONG ĐẠI HỘI

Thực hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 17/12/2019 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản liên quan

IV. CHUẨN BỊ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ, đảng bộ Sở và phần kiểm điểm của cấp ủy (nơi không có cấp ủy thì kiểm điểm vai trò của bí thư, phó bí thư của chi bộ) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 38- CV/ĐU, ngày 01/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở về xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025

V. CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025 có số lượng 115 đại biểu/201 đảng viên, cơ cấu đại biểu gồm:

+ Chi bộ Nhà hát nghệ thuật tỉnh: 23 đại biểu/40 đảng viên

+ Chi bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh: 10 đại biểu/16 đảng viên (đại biểu đương nhiên: 01 đ/c)

+ Chi bộ Bảo tàng tỉnh: 06 đại biểu/10 đảng viên (đại biểu đương nhiên: 01 đ/c)

+ Chi bộ Thư viện tỉnh: 10 đại biểu/16 đảng viên (đại biểu đương nhiên: 01 đ/c)

+ Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Du lịch: 06 đại biểu/10 đảng viên

+ Chi bộ Trung tâm đào tạo VĐV tỉnh: 26 đại biểu/45 đảng viên (đại biểu đương nhiên: 01 đ/c)

+ Chi bộ Ban Quản lý di tích: 06 đại biểu/13 đảng viên

+ Chi bộ Văn phòng: 05 đại biểu/9 đảng viên (đại biểu đương nhiên: 01 đ/c)

+ Chi bộ Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình: 07 đại biểu/11 đảng viên (đại biểu đương nhiên: 03 đ/c)

+ Chi bộ Nghiệp vụ TDTT: 02 đại biểu/5 đại biểu (đại biểu đương nhiên: 01 đ/c)

+ Chi bộ Nghiệp vụ Du lịch: 06 đại biểu/11 đảng viên (đại biểu đương nhiên: 01 đ/c)

+ Chi bộ Tài chính - Tổ chức - Thanh tra: 08 đại biểu/15 đảng viên (đại biểu đương nhiên: 02 đ/c)

2. Các Chi bộ tổ chức đại hội toàn thể đảng viên

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thường trực Văn phòng Đảng ủy Sở

- Xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng đề án nhân sự cho Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020- 2025;

- Làm việc thống nhất với các đơn vị để tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy lịch kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các Chi bộ, thời gian tiến hành đại hội của từng Chi bộ; Tham mưu Đảng ủy Sở phân công ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành theo dõi, chỉ đạo đại hội các Chi bộ

- Tổng hợp, báo cáo kết quả đại hội chi bộ và đăng ký thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ Sở với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tổ chức) trước ngày 10/4/2020.

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị thật tốt nhân sự đại hội đảng, trong đó đặc biệt chú ý đối với những chi bộ, đơn vị đang có tình hình nội bộ mất đoàn kết hoặc có vụ án, vụ việc bị điều tra, khởi tố, đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra liên quan đến cán bộ của cơ quan, đơn vị mà dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Xử lý dứt điểm đối với cán bộ có sai phạm, khuyết điểm (nếu có).

3. Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội

Căn cứ Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ để tham mưu Đảng ủy Sở chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các cấp

4. Cấp ủy các Chi bộ

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội của chi bộ; phân công cấp ủy chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể; xây dựng phương án nhân sự cho Đại hội chi bộ, báo cáo Đảng ủy Sở phê duyệt

- Đăng ký thời gian tổ chức đại hội Chi bộ. Hoàn thành xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020

5. Một số biểu mẫu

- Văn phòng Đảng ủy Sở xây dựng các biểu mẫu hướng dẫn công tác Đại hội (gửi kèm theo)

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, Cấp ủy các chi bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo về Đảng ủy Sở (qua Văn phòng Đảng ủy) để được xem xét, giải quyết./

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (b/c);

- Các đ/c Ủy viên BTV, BCH;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu VPĐU.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Trần Ngọc Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Các tin đã đưa ngày: