Xây dựng đời sống văn hóa góp phần hạn chế phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

21/08/2020

Xác định rõ công tác phòng chống tội phạm là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên lâu dài, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác phòng, chống tội phạm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa giải quyết các vấn đề bức xúc về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

 Hàng năm, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Sở, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị như: Công an tỉnh, Sở Lao đông - thương binh và xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn…, phối hợp với các huyện, thành phố tích cực chủ động tuyên truyền, thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, tạo môi trường văn hóa ổn định, lành mạnh.

Những năm gần đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giao Thanh tra Sở chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên ngành đối với 171 tổ chức, 245 cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch. Phối hợp với Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ lữ hành đón khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) tại Công ty Cổ phần Du lịch và Giáo dục An Sơn (Trụ sở tại Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên) và thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động dịch vụ thể thao tại 09 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch: Nhà nghỉ, khách sạn mới đi và hoạt động, thực hiện việc niêm yết nội quy, giá cả, các dịch vụ hành hóa theo quy định. Riêng 6 tháng đầu năm, thanh tra Sở chủ trì phối hợp với phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03- Công an tỉnh), Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 04 cuộc kiểm tra chuyên ngành đối với 62 tổ chức, 56 cá nhân hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trong công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh.  Ngoài ra, cử thành viên tham gia phối hợp trong việc kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh tiến hành các hoạt động kiểm tra theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 138/VP và Thường trực đội 178 đề ra.

Nhìn chung công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn trong những năm qua được tiến hành thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành chức năng với chính quyền địa phương. Qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những hành vi vi phạm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 17-6-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện… an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay, phong trào đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, từ đó phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện và được nhân ra diện rộng.

 Phát huy những yếu tố thuận lợi và khắc phục những khó khăn, hạn chế, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã đạt được một số kết quả phấn khởi, đáng ghi nhận.

 Về thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở:

Việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg, ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan Đảng, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Hầu hết các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở đã ban hành nội quy cơ quan, quy chế văn hóa công sở phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị đều có biển hiệu ghi rõ tên phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và tên, chức danh cán bộ, thực hiện đeo thẻ công chức, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi giao dịch, làm việc. Cán bộ, công chức, viên chức mặc trang phục công sở gọn gàng, lịch sự. Trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp, với nhân dân, với các cơ quan, doanh nghiệp khi giải quyết công việc, thái độ, tác phong của cán bộ, công chức có sự chuyển biến rõ nét, nhận được phản ứng tích cực của người dân.

 Phong trào xây dựng Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đời sống văn hóa tốt ngày càng phát triển rộng rãi, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đều gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật; duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; có môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và an toàn. Kết quả xây dựng Đơn vị văn hóa hàng năm được chú trọng, nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay toàn tỉnh có 720/847 đạt 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Hàng năm 100% các khu dân cư­ tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trong đó có 95% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, ngày hội đã thu hút trên 300.000 l­ượt cán bộ, đại biểu và các tầng lớp nhân dân tham dự, có trên 80% khu dân cư tổ chức bữa cơm thân mật. Nội dung ngày hội phong phú, hấp dẫn, thiết thực cả phần lễ, phần hội, nhiều khu dân cư còn tổ chức được các trò chơi dân gian, văn nghệ, tổ chức bữa cơm "đại đoàn kết". Đây không chỉ là dịp để mọi người được ôn lại truyền thống đoàn kết của dân tộc qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, bình xét danh hiệu “gia đình văn hoá”, biểu dương gương " người tốt, việc tốt", đăng ký các danh hiệu thi đua năm tới mà còn là dịp để cán bộ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể về sinh hoạt với nhân dân, gần nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, động viên phong trào ở cơ sở, phát động các hoạt động tương thân, tương ái, tập hợp đoàn kết cộng đồng góp phần làm cho hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.     

   

Đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa

Hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh thời gian qua diễn ra tương đối ổn định, phát triển tích cực, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hầu hết các điểm kinh doanh karaoke đều là điểm giải trí lành mạnh, địa điểm kinh doanh đặt tại các trung tâm phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. Các hộ kinh doanh đã có ý thức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, có sự đầu tư trang thiết bị, đã xuất hiện các điểm kinh doanh dịch vụ karaoke có chất lượng cao, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, lành mạnh.Tính đến nay, trên địa bàn Vĩnh Phúc có tổng số 553 hộ kinh doanh karaoke đã được thẩm định, cấp giấy phép.

         Đối với hoạt động vũ trường

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở kinh doanh vũ trường nào trên địa bàn tỉnh, nếu có thì đó là hoạt động kinh doanh trá hình từ các quán bar (kinh doanh bán rượu, nước giải khát…).

 Đối với hoạt động trò chơi điện tử không kết nối internet

Trò chơi điện tử không kết nối internet trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung ở các cơ sở lưu trú, khu vui chơi, giải trí thuộc các khu du lịch, cụm kinh tế đang được đầu tư phát triển như: Đại Lải Flamingo, cụm kinh tế thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 02 cơ sở xin cấp phép nhập khẩu thiết bị kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng internet (Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Toàn). Tổng số khoảng 30 máy trò chơi điện tử được cấp phép nhập khẩu từ nước ngoài, được kiểm duyệt nội dung và dán tem nhãn lưu hành, đưa vào vào sử dụng với mục đích phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trên địa bàn, khách du lịch…

 Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử đều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử như: Có niêm yết giờ đóng, mở cửa, nội quy, bảng giá dịch vụ, thể lệ trò chơi… Hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và khách du lịch đơn thuần, đảm bảo việc kinh doanh trò chơi điện tử là loại hình vui chơi giải trí lành mạnh, không có giải thưởng, không có tích điểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số những tồn tại như:  Một số điểm kinh doanh karaoke hoạt động để độ ồn, âm thanh vang ra ngoài quá tiêu chuẩn quy định, hoạt động quá thời gian… gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Đặc biệt tình trạng sử dụng gái mại dâm, ma tuý, thuốc lắc...  trong phòng hát karaoke, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thường gắn liền với nơi ở của chủ hộ kinh doanh, phần lớn các hộ kinh doanh chuyển đổi từ nhà ở sang kinh doanh karaoke nên một số cơ sở kinh doanh quy mô còn nhỏ, số lượng phòng hát chưa nhiều, số phòng hát có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại còn hạn chế. Một số hộ kinh doanh karaoke vẫn sử dụng những phòng hát cũ, điều kiện cách âm, ánh sáng chưa tốt, làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Vẫn tồn tại một số điểm kinh doanh karaoke hoạt động không phép (do không đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định như: diện tích phòng không đạt yêu cầu, cách âm chưa đúng tiêu chuẩn...)

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch  sẽ triển khai một số giải pháp như: Đẩy mạnh phong trào xây dựng Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Xây dựng nếp sống văn minh, tác phong làm việc công nghiệp. Xây dựng phong trào văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVC-LĐ gương mẫu chấp hành kỷ cương pháp luật, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, đi đầu thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

           Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tạo chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đổi mới nội dung và phương thức vận động, tập trung vào bài trừ mên tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, chống khuynh hướng vụ lợi, thương mại hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật quy định trên lĩnh vực, tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh văn hoá, dịch vụ văn hoá công cộng trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các hoạt động văn hóa tuân thủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

 Thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra định kỳ các hộ kinh doanh trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định. Thu hồi giấy phép, xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh hoạt động có tính chất tiêu cực, không lành mạnh. Mở lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở, các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh về công tác quản lý, cấp phép và các điều kiện hoạt động của lĩnh vực dịch vụ văn hóa.

 

                                                                     Kiều Anh

                                    Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình

 

Các tin đã đưa ngày: