NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VĨNH PHÚC: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, KHAI THÁC TIỀM NĂNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

25/08/2020

Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các Bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc. Trong số 11 Bộ, ngành được thành lập có Bộ Thông tin - Tuyên truyền (tiền thân Bộ Văn hóa, Thông tin - nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục.

Ngày 9/7/1960, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký Nghị định số 26/CP thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại thương.

Ngày 31/7/2007Quốc hội XII ra Nghị quyết thành lập Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch và mảng Văn hóa của Bộ Văn hóa và Thông tin .

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành - một chặng đường với nhiều dấu son quan trọng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung luôn gắn liền với lịch sử cách mạng và dân tộc, với biết bao cống hiến, hy sinh, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 10-1945, Ty Thông tin - Tuyên truyền Vĩnh Yên và Phúc Yên được thành lập, vinh dự là một chiến sỹ xung kích trong đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Vĩnh Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành trong chặng đường đã qua. Với tinh thần “Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ” đồng thời lấy đó là kim chỉ nam hoạt động. Vượt bao gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ vừa kháng chiến vừa kiến quốc, trọng tâm là chống nạn đói, chống nạn mù chữ, chống giặc ngoại xâm. Các hoạt động tuyên truyền miệng, phát thanh loa tay đều đặn hàng ngày, những khẩu hiệu kẻ vẽ trên tường, trên nón, trên áo, thơ ca hò vè cổ động và bài hát cách mạng, những chủ trương, chính sách của Đảng, những tin chiến thắng, những thành tích anh hùng, những tội ác của giặc, những tình cảm quân dân, những công việc sản xuất... đặc biệt sôi nổi tại các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch... qua các đội tuyên truyền xung phong được phổ biến, cổ vũ kịp thời gây nhiều cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ đối với công chúng; là nguồn cổ vũ khí phách anh hùng và niềm lạc quan cách mạng tại khắp các địa phương trong tỉnh, xứng đáng với vai trò "văn hóa soi đường quốc dân đi".

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, văn hóa, văn nghệ là vũ khí, là đường dây tinh thần kết nối hậu phương với tiền tuyến, góp phần tô đậm hình ảnh của dân tộc đại nghĩa, anh hùng và đậm nét văn hóa. Trên quê hương Vĩnh Phúc, những người làm công tác văn hóa không chỉ với lòng đam mê của mình cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật, những áng thơ văn, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông mà còn sát cánh cùng các tầng lớp nhân dân từ góc phố, thôn, bản, cạnh mái đình, sân kho cho đến những cánh đồng trĩu nặng bông và cả nơi giáp mặt quân thù vẫn cất cao lời ca "Tiếng hát át tiếng bom”, rầm rộ ra đời các câu lạc bộ đàn và hát dân ca như: Tuồng Hoàng Đan, Chèo Hợp Thịnh, các đội văn nghệ quần chúng xã Vũ Di, Minh Tân, Khai Quang, Bàn Giản...

Ngày 27/3/1945, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ ngày đầu giành độc lập, mặc dù còn muôn vàn khó khăn song mỗi người dân Vĩnh Phúc tự nhận thức và luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước, dân cường thì nước thịnh, khỏe để kiến thiết quốc gia, khỏe để hợp lực xây hưng thịnh chung nước nhà. Những năm 60 của thế kỷ trước, ngành Du lịch Việt Nam ra đời, du lịch Vĩnh Phúc từng bước khôi phục, Tam Đảo trở thành trung tâm nghỉ mát dưỡng sức của cán bộ nhân viên trong hệ thống công đoàn và lực lượng vũ trang, khơi dậy lợi thế và làm tiền đề cho du lịch Vĩnh Phúc phát triển sau này. Ngoài ra các phong trào thi đua “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” được các tầng lớp nhân dân Vĩnh Phúc nhiệt tình tham gia, hưởng ứng. Đặc biệt, trong những năm tháng ấy, có nhiều cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh đã tình nguyện xung phong lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” họ đã hy sinh hoặc cống hiến một phần xương máu của mình vì sự độc lập tự do cho Tổ quốc, đó là những tấm gương sáng đã tạo thành ký ức được thế hệ những người làm văn hóa, thể thao và du lịch hôm nay luôn trân trọng, gìn giữ, nâng niu cho mỗi chặng đường tiếp nối.

            Trong xây dựng và đổi mới đất nước, ngành văn hóa, thông tin tiếp tục phát huy vai trò của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, năm 2008, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba ngành. Kế tiếp truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành, cùng với vị trí địa lý đắc địa, thuận lợi mà thiên nhiên ban tặng, vùng đất địa linh nhân kiệt, quê hương của nhiều bậc danh nhân khoa bảng, anh hùng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong những năm qua ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đã làm tốt chức năng tham mưu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh tiếp tục khởi sắc và ngày càng phát triển.

Trên lĩnh vực Văn hóa: Nhận thức rõ văn hóa Việt Nam - cội nguồn sức mạnh của dân tộc, là sức mạnh nội sinh nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước, văn hóa Vĩnh Phúc đã triển khai và thực hiện một cách đồng bộ các lĩnh vực công tác. Hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được toàn xã hội quan tâm chú trọng, đặc biệt từ khi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ra đời.

Hiện nay toàn tỉnh có 1303 di tích, 413 lễ hội, trong đó có 499 di tích được xếp hạng (3 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 01 bảo vật quốc gia; 65 di tích cấp quốc gia, 431 di tích cấp tỉnh). Nhiều di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh đã được công nhận ở tầm quốc tế và khu vực như Kéo song Hương Canh được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại; hát Soọng cô dân tộc Sán Dìu, rước nước đền Ngự Dội, tín ngưỡng thờ Quốc mẫu Tây Thiên, hát trống quân Đức Bác được đưa vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia.

            Hoạt động thư viện, thông tin, tuyên truyền cổ động, chiếu bóng, hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ miền núi, nông thôn không ngừng được nâng cao chất lượng, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Tổ chức thành công các sự kiện, chương trình liên hoan, hội diễn, các giải thể thao tầm quốc tế, quốc gia, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh tỉnh Vĩnh Phúc với bạn bè trong và ngoài nước. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa ngày càng cao, công tác bình xét chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được chú trọng đầu tư, đặc biệt là việc khánh thành, đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh như: Trung tâm lễ hội Tây Thiên, Văn miếu tỉnh, Nhà hát tỉnh.

          Về Thể thao: Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, phong trào thể dục thể thao quần chúng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm đầu tư về mọi mặt. Ngành đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao quần chúng và xây dựng, tu sửa, nâng cấp các thiết chế, sân thể thao đơn giản ở cơ sở đáp ứng nhu cầu tập luyện của các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức mạnh của toàn xã hội cùng chăm lo đến công tác thể dục thể thao, góp phần nâng cao thể trạng và tầm vóc người dân Vĩnh Phúc, nhất là thế hệ trẻ, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức thành công các kỳ Đại hội TDTT các cấp, đây là dịp tốt để đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng, đồng thời tuyển chọn các vận động viên tài năng, triển vọng, bổ sung cho các đội tuyển tuyến trên. Có thể nói tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên ngày càng tăng, có nhiều đối tượng, lứa tuổi, giới tính trong xã hội tham gia, ở nhiều môn thể thao khác nhau, với các hình thức tập luyện phong phú, đa dạng, tỷ lệ này hàng năm đạt trên 45%.  

          Bên cạnh đó, Thể thao thành tích cao trong những năm qua đã đạt được thành tích nổi bật, đem vinh quang về cho tỉnh nhà với nhiều huy chương vàng danh giá tại đấu trường thế giới, châu Á, Seagames ở các môn mà Vĩnh Phúc có thế mạnh như: Vật, Đua thuyền, các môn Võ... Ngoài ra Vĩnh Phúc đóng góp nhiều vận động viên trẻ, tài năng cho các đội tuyển quốc gia. Hàng năm duy trì tập luyện thường xuyên từ 10 - 15 đội tuyển, tham gia thi đấu các giải quốc gia, quốc tế, đạt khoảng từ 150 - 250 huy chương các loại. Đặc biệt tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, Vĩnh Phúc đã có sự phát triển vượt bậc để vươn lên sánh vai cùng các địa phương khác có thế mạnh về thể thao, điều đó được minh chứng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đạt 39 huy chương các loại gồm: 9 HCV, 13 HCB và 17 HCĐ. Xếp thứ 17/65 tỉnh, thành, ngành tham dự.

Về Du lịch: Thực hiện Quyết định 1335/QĐ- UBND ngày 06/6/2011của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2011 về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011- 2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong những năm qua lĩnh vực du lịch đã có bước phát triển nhanh, hiệu quả. Công tác xã hội hóa, tạo hành lang pháp lý và môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút, mời gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển du lịch có bước đột phá, đến nay đã có tổng số 15 dự án lớn của các nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 2.631,4 tỷ đồng. Theo Quyết định phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Vĩnh Phúc nằm trong vùng du lịch Đồng bằng Sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, thuộc tiểu vùng thủ đô, riêng Khu Du lịch Tam Đảo là một trong 46 khu du lịch quốc gia được ưu tiên đầu tư 250 triệu USD trong giai đoạn 2011 – 2030. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước được thực hiện thường xuyên, liên tục. Các tour, tuyến du lịch được kết nối hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu của khách tham quan, nghỉ dưỡng. Các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh đã mạnh dạn đầu tư, phát triển nhiều loại hình du lịch đa dạng, phong phú như: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh, tín ngưỡng… gắn liền với đặc trưng văn hóa truyền thống của vùng đất và con người Vĩnh Phúc. Chính từ việc khai thác đúng tiềm năng du lịch của tỉnh nhà mà doanh thu và lưu lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc hàng năm đều tăng. Năm 2019, lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc đạt 5,2 triệu lượt khách, doanh thu là 1.670 tỷ đồng. Vĩnh Phúc ngày càng khẳng định lợi thế, tiềm năng trong các hoạt động liên kết, liên vùng với điểm đến ấn tượng, an toàn với các khu du lịch đẳng cấp quốc tế như: Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải Resort, Sông Hồng thủ đô Resort, FLC Vĩnh Thịnh, Flamingo Đại Lải... với các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, hấp dẫn. Du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành cắt băng khánh thành công trình Quảng trường Hồ Chí Minh

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua, trong thời gian tới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Vĩnh Phúc cần tập trung phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Chủ động, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, các Nghị quyết, Đề án, Chương trình... nhằm phát triển sự nghiệp phát triển của ngành, trong đó chú trọng đến lĩnh vực bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Triển khai thực hiện hiệu quả việc đầu tư tu bổ, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, đồng thời bảo tồn, phát huy tốt các loại hình nghệ thuật truyền thống, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa về vùng đất - con người Vĩnh Phúc. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đưa các hoạt động hướng về cơ sở, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đặc biệt ở các khu vực miền núi, nông thôn, công nhân các khu công nghiệp. Thực hiện gắn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng thuận giữa các ngành, các cấp và phát huy vai trò chủ động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, huy động tập trung các nguồn lực đầu tư,  đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch phát triển bền vững, toàn diện và hội nhập trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, góp phần quan trọng vào ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển sâu, rộng, chất lượng; Duy trì tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên trên 50%, đồng thời tổ chức tốt các giải thể thao đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân. Quy hoạch và đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm có thế mạnh, ngoài ra phát triển thêm một số môn thể thao mới phù hợp với tố chất con người và truyền thống của tỉnh. Đặt mục tiêu từng bước xây dựng thể thao Vĩnh Phúc phát triển theo xu hướng phát triển của thể thao Việt Nam và quốc tế, từng bước thu hẹp khoảng cách thứ hạng, trình độ thể thao thành tích cao của Vĩnh Phúc với các đơn vị mạnh trong khu vực Đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh trong cả nước. Trước mắt cần tập trung tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI, đồng thời tích cực chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, đạt mục tiêu đề ra.

Ba là: Phát triển du lịch nhanh và bền vững để Vĩnh Phúc thật sự trở thành điểm đến an toàn - ấn tượng của Việt Nam và quốc tế. Khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch trong đó lấy du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch thể thao làm mũi nhọn; du lịch văn hóa, lịch sử, cách mạng làm nền tảng. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, huy động mọi nguồn lực để cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, ưu tiên các nguồn vốn xã hội hóa để phát triển du lịch, trước mắt đầu tư một số điểm du lịch mới như: Hồ Thanh Lanh, hồ Làng Hà, hồ Vân Trục, núi Sáng… Không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, chú trọng các sản phẩm mang tính đặc thù của địa phương, có tính hấp dẫn cao để thu hút khách tham quan du lịch. Phấn đấu hàng năm lượt khách tăng trưởng từ 15 - 20%/, doanh thu từ du lịch tăng bình quân từ 10- 12%/năm, chiếm khoảng 6 - 7% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Bốn là: Đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng khai thác có hiệu quả các công trình, dự án do Sở làm chủ đầu tư: Khu đào tạo vận động viên, Văn miếu tỉnh... Tham mưu lập dự án xây dựng Tượng đài Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc tại Thành phố Vĩnh Yên,  quy hoạch chi tiết Khu di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu và các công trình khác, phục vụ cho sự phát triển của ngành.

Với hành trang là những thành tích, kết quả được ghi nhận trong lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Vĩnh Phúc đứng trước cả cơ hội và thách thức. Song, chúng ta tin tưởng rằng được sự quan tâm của chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh; sự đóng góp đáng trân trọng của các thế hệ đã và đang công tác, phục vụ trong ngành, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Vĩnh Phúc kế thừa truyền thống, khai thác tiềm năng, phát huy nội lực cùng nhau sát cánh, đoàn kết, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chung tay góp sức, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta, như lời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.

Ngô Duy Đông

                                      Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày: