Tuyên truyền ĐHĐB tỉnh lần thứ XVII: Tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

28/09/2020

Sáng 25/9, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và một số cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh nhằm trao đổi và thông tin về những thành tựu của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đ/c Lê Duy Thành phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Khánh Lân cho biết, đến ngày 30/6/2020, toàn tỉnh có 598/598 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội và đến hết ngày 12/8/2020, 13/13 đảng bộ huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được Tiểu ban Văn kiện xây dựng trên cơ sở bám sát Cương lĩnh, các quan điểm, đường lối, định hướng lớn của Đảng, nhất là sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng XII và bám sát định hướng chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, dự thảo báo cáo đã căn cứ tình hình thực tế của tỉnh để đánh giá và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những tầm nhìn xa hơn. Dự thảo báo cáo chính trị đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao tại buổi duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuối tháng 8/2020.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Duy Thành đã tập trung phân tích 10 thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020: Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới từ tư duy đến hành động với nhiều thành quả quan trọng; sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị được phát huy; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước; thu hút vốn đầu tư toàn xã hội đạt mức cao nhất từ trước đến nay; kinh tế nông nghiệp chuyển biến rõ rệt, diện mạo nông thôn thay đổi; giáo dục tiếp tục quan tâm đầu tư và phát triển toàn diện, đạt nhiều thành tựu nổi bật; chất lượng dịch vụ được nâng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành Y tế được đầu tư, nâng cấp; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm; tổ chức sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; công tác quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí bên cạnh việc đi sâu tuyên truyền kết quả đạt được trong thực hiện các Nghị quyết, cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đã được BCH Đảng bộ tỉnh xác định trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chí trị trong sạch vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; xây dựng nền văn hóa, văn học nghệ thuật để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng nguồn lực; đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo sự chuyển biến cơ bản về diện mạo, chất lượng đô thị, nông thôn của tỉnh trong 5 năm tới; tạo đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan chuyên môn làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, trước mắt là tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trên cơ sở định hướng tuyên truyền, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm chuyển tải thông điệp tới từng chi bộ, từng đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sức mạnh tổng hợp và đồng thuận để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: