HĐND TỈNH VĨNH PHÚC BAN HÀNH 02 NGHỊ QUYẾT VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA

18/12/2020

 

HĐND TỈNH VĨNH PHÚC BAN HÀNH 02 NGHỊ QUYẾT VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA 

Ngày 14/12/2020, HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết về lĩnh vực văn hóa là: Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chi phí giai đoạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2020; Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025.

I. Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 về chính sách hỗ trợ chi phí giai đoạn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2020

1. Đối tương hỗ trợ:

a. Hộ gia đình, cá nhân là thân nhân của người chết trực tiếp lo việc hỏa táng cho người chết có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

b. Các cơ quan, tổ chức trực tiếp lo công việc hỏa táng cho các đối tượng được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân khi chết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

2. Mức hỗ trợ: 6.000.000 (Sáu triệu đồng)/01 người (ca hỏa táng)

3. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2025.

4. Nguồn kinh phí: Bố trí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh.

II. Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND về việc hỗ trợ đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025.

1. Đối tượng hỗ trợ:

a. Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc được Chủ tich nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong các lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

b. Các câu lạc bộ dân ca tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm:

- Hát Trống quân Đức Bác

- Hát Tuồng

- Hát Xoan

- Hát Ca trù

- Hát Văn

- Hát Chầu văn

- Sịnh Ca

- Soọng cô

- Páo Dung

(Sau đây gọi là Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu)

2. Điều kiện hỗ trợ:

a. Đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể: Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể chưa được tỉnh hỗ trợ.

b. Đối với các Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu quy định tại điểm b khoản 1 Điều này có đủ các điều kiện sau:

- Được cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp tỉnh thẩm định và được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập theo quy định, có Ban Chủ nhiệm và có ít nhất từ 20 thành viên Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu trở lên; có địa điểm tập luyện và Quy chế hoạt động theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hành diễn xướng và tổ chức truyền dạy nhằm bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

- Sinh hoạt định kỳ, thường xuyên được cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa có thẩm quyền xác nhận và tham gia liên hoan, hội diễn, hội thi do ngành văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện yêu cầu, tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu dân ca với các câu lạc bộ trong, ngoài tỉnh.

3. Nội dung hỗ trợ:

a. Đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Hỗ trợ việc thực hành truyền dạy nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

b. Đối với các Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu

Hàng năm hỗ trợ kinh phí cho các Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu để sử dụng mua sắm trang thiết bị (âm thanh, loa đài, ánh sáng, phục trang, nhạc cụ, đạo cụ…) và tham gia các hoạt động liên quan, hội diễn, hội thi, giao lưu.

4. Mức hỗ trợ:

a. Đối với Nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Hỗ trợ bằng mức thưởng một lần theo quy định của Chính phủ đối với Nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ  nhân nhân dân’, “Nghệ nhân ưu tú”.

b. Đối với các Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu:

Câu lạc bộ Trống quân Đức Bác: Năm đầu tiên hỗ trợ 80.000.000 đồng/ câu lạc bộ, năm tiếp theo đến hết năm 2025 hỗ trợ 30.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm.

Câu lạc bộ dân ca tiêu biểu khác: Năm đầu tiên hỗ trợ 50.000.000 đồng/ câu lạc bộ, năm tiếp theo đến hết năm 2025 hỗ trợ 15.000.000 đồng/câu lạc bộ/năm.

5. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2025.

6. Nguồn kinh phí thực hiện: Bố trí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

 Hai Nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Hải Anh - Văn phòng Sở

 

Các tin đã đưa ngày: