Quan điểm đổi mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong Nghị quyết 68-NQ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

22/09/2017 | 09:14 AM

Ngày 10/9/1966, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TU “Về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã hiện nay”. Cốt lõi của Nghị quyết là đổi mới cơ chế quản lý trong HTX nông nghiệp, nhằm tạo ra động lực mới trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống nhân dân và đáp ứng yêu cầu đóng góp của địa phương đối với nhà nước ngày càng cao lúc đó.