Quyết dịnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống bẳng tuyên truyền Chính trị và Quảng cáo thương mại tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 (31/07/2018)

Quyết dịnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống bẳng tuyên truyền Chính trị và Quảng cáo thương mại tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
Các tin đã đưa ngày: